Generalforsamling 2000

Danske Ølentusiasters Generalforsamling 2000

søndag den 6. februar 2000 kl. 16.00

på You’ll Never Walk Alone, Kolding

Referent: Anders Evald

1. Valg af dirigent

Jess Pilgaard, Næstved, blev valgt uden modkandidater.

Jess startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning

Formand Søren Houmøller aflagde på bestyrelsens vegne beretning for det på alle måder gode år, der er gået. Beretningen kan ses i nedskrevet form i bladet.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab til godkendelse

Kasserer Arne Slej fremlagde det reviderede regnskab, der viste en omsætning på 97.513 kr. og en egenkapital på 28.230 kr.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent

Sekretær Anders Evald fremlagde på bestyrelsens vegne forslag om uændret kontingent i 2000, dvs. kr. 200 for normalt kontingent. Forslaget var begrundet i et budgetoverslag, der viste en omsætning på 143.000 kr. baseret på medlemskontingenter og annoncesalg. Ud over budgetterede udgifter er der råderum på kr. 38.000 i budgettet til nye aktiviteter eller konsolidering af foreningen.

Forslaget blev vedtaget.

6. Valg til bestyrelse

Der opstillede 8 kandidater til de maksimalt 7 pladser til valgte medlemmer i bestyrelsen. Efter skriftlig afstemning blev følgende valgt: Søren Houmøller, Ole Madsen, Anders Evald, Søren K. Lynggaard, Marttin Nielsen, Helle Jakobsen og Jesper Hvalsøe.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Allan Poulsen blev genvalgt til revisor. Lars Amby blev valgt til revisorsuppleant.

8. Eventuelt

Det blev foreslået, at næste års generalforsamling holdes på en lørdag.

Gustav Ingholt gav en kort status for arbejdet med forberedelse af ølfestival.

9. Ølsmagning

Dirigenten indledte generalforsamlingen med at beklage, at dette på punkt på dagsordenen, ikke direkte fremgik af den udsendte dagsorden, men kun af følgeteksten. Forsamlingen indvilligede dog i dels at betragte generalforsamlingen som beslutningsdygtig trods denne mangel i indkaldelsen, dels i at deltage i ølsmagningen. Detaljer om ølsmagningen fremgår af bladet.