Årsmøde 2021

Referat af Årsmøde 2021 i Danske Ølentusiasters lokalafdeling i Aalborg.

Årsmødet blev holdt 16/10-21 kl. 14:00-15:00 i Foreningshuset i Nørresundby, og 31 medlemmer var mødt op.

Da ingen andre meldte sig som referent, tog Flemming Højsgaard fra bestyrelsen denne opgave på sig.

Derefter blev Gert Svanborg Sloth valgt som dirigent, og han startede med at konstatere, at årsmødet var lovligt indvarslet.

Så kom turen til formand Anne Kettunen, som afgav beretning om lokalafdelingens virke i det forgangne år. 

Hun indledte med at efterlyse flere medlemmer til bestyrelsen, som har stærkt brug for at blive aflastet.

Gennemgangen af årets arrangementer bød på:

 • Årsmøde og ølsmagning med øl udvalgt af bestyrelsens medlemmer

 • Øl, flæsk og bold

 • Online ølsmagning med Ølluminati

 • Online ølsmagning med Det lille Bryggeri

 • Gavlmalerier og Dåseøl version 2

 • Ølsmagning med Frederikshavn Bryghus

Det blev også nævnt, at ca. 30 af lokalafdelingens medlemmer havde hjulpet Løkken Bryghus med at udskænke fadøl ved en stor militærøvelse på Flyvestation Aalborg. Denne indsats vil give et bidrag til lokalafdelingens cigarkasse, ligesom der vil blive et arrangement for de involverede.

Øllets Dag 2021 kunne ikke afholdes, da det ikke var muligt at finde egnede lokaler. Det vil blive forsøgt at finde lokaler til 2022, men det bliver så sidste år med Ivan Nørgaard som tovholder. Takket være Ivans forslag til landsledelsen kan vi fremover holde Øllets Dag på en anden dato end den ’generelle’.

Lokalafdelingen har efter ønske fra landsbestyrelsen lagt et større arbejde i af få app’en Godeølsteder.dk ført 100% up-to-date, så den kan anvendes som grundlag for uddeling af Dansk Ølmærke 2022/2023. Men seneste melding er nu lidt skuffende, at ølmærkerne alligevel skal tildeles på den tidligere måde.

P.t. er følgende arrangementer planlagt (eller under planlægning):

 • Julefætter med øl fra Aalborg Håndbryggerlaug af 2004 afholdes 27/11

 • Øl, flæsk og bold (en aften i december)

 • Ølsmagning med titlen ”Sort Humør, Sort Fremtid og Sort ØL” ved DØE’s landsformand Klaus Rehkopff afholdes 22/1-2022

 • Medlemsmøder jævnt fordelt over resten af året (bestyrelsen har forskellige forslag i støbeskeen)

Anne Kettunen gjorde opmærksom på, at som i alle andre forhold i samfundet p.t. så må der imødeses en generel stigning i priserne for de kommende arrangementer.

Der blev ikke lejlighed til at kommentere beretningen.

Så var turen kommet til valg af lokalafdelingsformand og –næstformand.

Uden modkandidater blev Anne Kettunen og Ivan Nørgaard genvalgt.

Den efterfølgende debat om antallet af menige bestyrelsesmedlemmer førte til en beslutning om fire, men det lykkedes kun at få valgt tre: genvalg til Erik Westergreen og Flemming Højsgaard samt nyvalg til Preben Adriansen.

Der var ikke indkommet forslag til behandling, så vi gik videre til et kort indlæg fra landsbestyrelsens repræsentant Jannik Toft Andersen, der berørte disse emner:

 • Lokalafdelingerne skal alle være §14 i fremtiden.

 • Foreningen får ny hjemmeside i løbet af efteråret/vinteren.

 • Der vil også fremover blive afholdt Ølvalg, men med et ændret indhold.

 • Der er ved at blive planlagt ændringer af foreningens vedtægter.

Der var indkommet tre kandidater til vores bud på Årets danske bryggeri, og ved en afstemning blandt mødets deltagere faldt valget på Frederikshavn Bryghus.

Sidste punkt på dagsordenen var Eventuelt, hvor følgende emner blev drøftet:

 • Øllets Dag 2022:
  Ivan Nørgaard orienterede om de foreløbige overvejelser, og han håbede at kunne overtale det nuværende udvalg til at tage en tørn til næste år også.

 • Der blev efterlyst medlemmer til udvalg vedr. Arrangementer og vedr. Ølmærker, men det lykkedes ikke at finde nogen.

 • Der blev også efterlyst assistance til den fremtidige overgang til den nye hjemmeside, men her viste mødedeltagerne heller ikke den store interesse for at bidrage. (Efter ølsmagningen kom der dog tilkendegivelser fra 3 personer, som kunne være interesseret i at deltage).

Under Eventuelt opstod der en spontan brainstorm vedr. flere af dagens emner. Der blev bl.a. diskuteret indhold og prissætning af arrangementerne samt differentierede billetpriser.

Der kom også et konkret tilbud fra to af deltagerne (Allan Carlé og Peter Fly) om at stå for et af det nye års arrangementer, hvilket der naturligvis blev takket ja til.

Undervejs i årsmødets forløb var der mulighed for at smage disse øl:

 • Elsebeth Gyldenstjerne fra Løkken Bryghus

 • Kawt fra Løkken Bryghus

 • Port au Gin fra Nibe Bryghus

Efter årsmødet fik vi besøg af brygmester Peter Kaj Knudsen fra Ugelris Vingaard og Gaardbryggeri, som er en lille familiedrevet virksomhed, der ligger i de smukke omgivelser ved Skals (nord for Viborg).

Læs mere om denne ølsmagning i tilbageblikket.