Referat fra Årsmøde 2011


Årsmøde 2011

for Danske Ølentusiaster Amager

afholdt på Allé Kroen, onsdag den 19. oktober kl. 18:30 med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent samt referent
  2. Beretning om Lokalafdelingen ved lokalformanden
    Beretning om økonomi ved kassereren
  3. Valg af Lokalafdelingsformand
  4. Valg af Lokalafdelingsnæstformand
  5. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer, tre personer
  6. Valg af kasserer/økonomiansvarlig
  7. Valg af uvildig revisor
  8. Eventuelt

Ad. 1. Vi valgte ikke diriget - Uno bød velkommen og kørte resten af mødet derfra.

Ad. 2. Formandens beretning:


I løbet af året har der været mange arrangementer og der har været taget tilløb til endnu flere. Derudover mangler vi stadig det årligt Ølbanko og Julefrokosten.

Uden at gå for meget i detaljer om arrangementerne synes jeg godt man kan sige at vi er nået vidt omkring og har fået afprøvet nogle ting der giver mod og motivation til andre og måske endda større arrangementer.

Jeg kan ikke undgå at tale lidt om vores meget vellykkede arrangement i forbindelse med Øllets Dag. Ganske vist havde jeg ikke selv mulighed for at deltage, men andre af lokalforeningens gode medlemmer gav et nap med i forbindelse med forarbejdet og under selve dagen, således vi fik stablet et rigtig solidt og godt arrangement på benene. Som det er ved alle arrangementer er der gode ting der skal fremhæves mens det ringere må forsøges forbedret til næste gange. Derfor har bestyrelsen og jeg ved sidste møde forsøgt at bearbejde nogle af de bemærkninger - rosende som kritiske - for at få de bedste muligheder for at gøre det endnu bedre til næste år. Det allerbedste ved det hele var nok at det ikke var nogen enmandshær, men flere mennesker der løftede i samlet flok.

Øl – med passende mad – arrangementet her på stedet (Allé Kroen) havde den store kvalitet at det talte til folk i øjenhøjde. Jeg synes det var dejligt at maden som den også er i dag, var dejlig og veltillavet og at der var gjort meget ud af at parre disse retter med fine og let tilgængelige øl og ikke sjældne og dyre dråber fra et eller andet obskurt mikrobryggeri. Jeg tror det var med til få folk til at tænke at det ikke altid behøver at være så satans avanceret.

Jeg havde desværre ikke mulighed for at deltage i den brune udflugt som foregik på forskellige beværtninger i Sundby. Men jeg har ladet mig fortælle at den også gik godt og lad dette arrangement, øl og mad arrangementet, bryggerituren hvis den elles var blevet til noget, Ølbanko, Nytårskur, Ølsmagninger være eksempler på eller i hvert fald muligheder for, at man som almindeligt medlem kan komme med sit bud på hvordan lokalforeningen skal udvikle sig.
De gode rammer for mange af disse arrangementer har været Kebaben. Foreningen skylder også at rette en stor tak for det arbejde Chris lægger i dette, selvom han måske selv synes det hyggeligt.

Jeg modtager genvalg til lokalformandsposten fordi jeg synes det sidste år har været sjovt og lærerigt og der er nogle ting som jeg godt kunne tænke mig at arbejde lidt videre med. Samtidig vil jeg takke Henrik for det arbejde han har lagt i bestyrelsen.

Jacob Bille Johansen
 

Kasserens beretning:

Året startede med en beholdning på 10.000 kr. Dette er medlemmernes penge. Der har derfor været råd til at de afholdte arrangementer i årets løb ikke har været 100 % finansieret. De 6 medlemsmøder har kostet netto 5.800 kroner, dyrest var sidste årsmøde. Endvidere har der været afholdt nytårskur samt Brun Tur, som begge var arrangementer uden deltagerbetaling. Omkostninger til disse arrangementer beløb sig til 2.000 kroner. Til gengæld har foreningen en god indtægt fra vores årlige ølbanko, der har givet et overskud på 8.100 kroner. Øllets dag blev en stor succes (jf. formandens beretning) – også økonomisk. I alt fik vi et overskud på 600 kr., dette dog inklusive et bidrag fra pølsemanden på 740 kr. Endelig har der været afholdt 3 bestyrelsesmøder, heraf to hvor både bestyrelsen og arrangementskomiteen planlagde øllets dag. Omkostninger til disse bestyrelsesmøder har været 2.600 kroner. Ultimo beholdningen er på 8300 kr., hvilket vil sige at beholdningen netto er nedbragt med 1700 kr. i løbet af året til de ovennævnte arrangementer.

Flemming Schwartz

Ad. 3. Valg af Lokalformand.

Jacob Bille Johansen stillede op og blev enstemmigt valgt.

Ad. 4. Valg af Lokalnæstformand.

Uno Friis Gall stillede op og blev enstemmingt valgt.

Ad. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Henrik Rasmussen modtog ikke genvalg. I hans sted foreslog bestyrelsen Birte Yde og hun blev enstemmigt valgt.

Jens Bjørn og  Kim Flemming Russ modtog genvalg.

De blev enstemmigt valgt.

Ad. 6. Valg af kasserer.

Flemming Schwartz stillede op og blev enstemmigt valgt.

Ad. 7. Valg af uvildig revisor.

Lene Aagerup stillede op og blev enstemmigt valgt.

Ad. 8. Eventuelt.

Der var adskillige der roste bestyrelsen for det store arbejde der var lagt i lokalforening i årets løb. Især var der stor ros til arrangementet på Øllets Dag. Der blev også nævnt at det var en god ting at vi kom lidt mere rundt på øen - det har været berigende at komme rundt og se hvad der sker rundt omkring.

Der blev efterlyst lidt bedre information i vores nyhedsbreve bl.a. angående mødetidspunkter. Bestyrelsen tog det til efterretning.

 

Årsmøde 2011

Danske Ølentusiaster Amager

afholdt på Allé Kroen, onsdag den 19. oktober kl. 18:30.