Referat 2012

Danske Ølentusiaster, Lokalafdeling Amager

Årsmøde 2012, 24. oktober, Allékroen

 

28 medlemmer har indfundet sig til god spise, inden herligheder fra Amager Bryghus sættes på bordet og årsmødet kan begynde. Blandt andet får vi lov til at smage bryghusets julebryg dagen før den officielle »release«... Vi har også fint besøg i form af Bjarke Jul Christensen fra landsbestyrelsen og Lars B. Jespersen fra Region København. De bænkes på husets bedste pladser (ved siden af undertegnede og Johnni Dige Bach).

 

1. Valg af dirigent

Den garvede foreningsmand Jørgen Sanddahl vælges.

 

1a. Valg af referent

Jacob Schneider vælges med forklaring i hans job på et lokalt nyhedsmedie.

 

2. Formandens beretning

Der hældes forsvarligt op i Jacob Bille Johansens glas, og formanden starter med at takke for det forgangne år.

Han ridser årets succeser op, heriblandt Øllets Dag, bankospillet, smagninger på »Kebabben« og lignende. Formanden mener ikke, at vi som lokalafdeling skal gå op i fremmøde til arrangementerne som et mål i sig selv, nærmere i hyggen og kvaliteten i arrangementerne. Er stort godt? Ikke nødvendigvis...

Man har oplevet en lille tilbagegang i medlemstallet på linje med foreningen på landsplan, men heller ikke her ryster formanden på hånden: Medlemmer er ikke et mål i sig selv, engagerede medlemmer er til gengæld guld værd.

Lokalafdelingens udgangspunkt er sundt, fortæller han. Vi kommer hinanden ved og nyder gode øl, men det er vigtigt med alles indspark. Der skal være højt til loftet i afdelingen! Ofte er det dog »Tordenskjolds soldater«, med bestyrelsen som akse, der trækker læsset ved arrangementer. Chris Thorvald Christensen hyldes dog for at have båret en del arrangementer i »Kebabben«, som desværre lukker næste år. Allan Bo fra Copenhagen Catering prises for sine kulinariske leverancer og yderst fornuftige priser, ligesom der er roser til en af vore generøse sponsorer, Kim Malmer fra Hancock København.

Også Uno Gall får applaus med på vejen. Han har trukket et stort læs lige fra lokalafdelingens spæde opstart, men han er nu blevet tillidsrepræsentant på sin arbejdsplads og trækker sig fra næstformandsposten og bestyrelsen.

Formanden oplyser om planer i bestyrelsen - ud over de årligt tilbagevendende begivenheder. Blandt andet er udlandstur til Düsseldorf i støbeskeen, men det er dog en privat tur uden direkte indblanding af lokalafdelingen.

Formanden skåler med den økonomiansvarlige og beder om kommentarer til sin beretning.

Her foreslår dirigenten, at afdelingens 10 års jubilæum holdes sammen med Café Langebro, som også fejrer 10 år til foråret. Han informerer kort om muligheder for teltleje til næste års Øllets Dag.

Økonomiansvarlig Flemming Schwartz aflægger beretning om afdelingens drift. Han kan melde om et sundt og foretagsomt år, også rent økonomisk.

Formandens beretning, herunder også den økonomiansvarliges, godkendes med applaus og uden indsigelser.

 

3. Valg af formand

Jacob Bille Johansen vælges uden modkandidater og med akklamation.

 

4. Valg af næstformand

Jens Bjørn vælges uden modkandidater og med akklamation.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dagsordenen specificerer max. tre medlemmer, men Bjarke fra landsbestyrelsen oplyser, at der ifølge vedtægterne ikke er nogen øvre grænse. Dette godkender forsamlingen.

Kim Flemming »Jack« Russ genopstiller og vælges med akklamation.

Birte Yde genopstiller og vælges med akklamation.

Jacob Schneider opstiller og vælges med akklamation.

Jan Nielsen opstiller og vælges med akklamation.

Uno Gall genopstiller ikke.

 

6. Valg af økonomiansvarlig

Flemming Schwartz genopstiller og vælges uden modkandidater og med akklamation.

 

7. Valg af uvildig revisor

Bestyrelsen foreslår denne post omdøbt til bilagskontrollant, hvilket forsamlingen godkender.

Keld Petersen vælges uden modkandidater og med akklamation.

 

8. Eventuelt

Uno opfordrer flere til at melde sig til arrangementskomitéen, som han selv tilslutter sig.

Jack rettede stor tak til de frivillige ved arrangementerne, særligt Øllest Dag.

Jens Bjørn informerer om afdelingens nye sms-service, der sender påmindelser ud op til arrangementer - så undgår man en lang næse, når man har tilmeldt sig for sent og dermed afvises i døren...

Jørgen opfordrer til rettidig omhu i forbindelse med Øllets Dag: Synlighed i forhold til medier, invitation af politikere o.lign. i god tid for at opnå større dækning af de udadvendte arrangementer. Uno svarer, at der har været sendt meget ud, men det er svært at få dem 'på krogen'.

Det foreslås at give Café Langebro en erkendtlighed ved deres 10 års jubilæum. Bestyrelsen tager idéen ad notam.

Uno foreslår at få lavet glas og dertil hørende særøl i forbindelse med afdelingens 10 års jubilæum, gerne hos Amager Bryghus. Denne kunne dedikeres til lokalafdelingens kære medstifter Bent, hvis der er stemning for det.

»God stemning!«, lyder det.

 

Jacob Schneider, 13. november 2012