REFERAT 2014

Referat af årsmøde afholdt onsdag den 22. oktober 2014 på Allé Kroen

1. Valg af dirigent/referent

Uno Gall blev valgt, og dirigenten konstaterede at årsmødet var lovligt indkaldt. Referentdelen blev overtaget af Birte Yde.

2. Beretning om Lokalafdelingen

Formanden Jacob Bille berettede om årets gang i lokalforeningen. Der er blevet afholdt det årlige, succesrige ølbanko, som der er stor tilslutning til både blandt medlemmer men også blandt gæster ”udefra”.  

I samarbejde med Café Langebro blev der igen i år afholdt et vellykket Øllets Dag arrangement med deltagelse af omkring 1000 glade ølnydere. Der er stor opbakning til arrangementet fra de bryggere, der var inviteret med til dagen, og vi havde flere udstillere med i år end tidligere år.

Af andre arrangementer har foreningen afholdt smagning med Grauballe, udflugt til Hornbeer og Herslev samt 2 ud af 3 ølsmagninger. 

Det blev diskuteret, om det vil være hensigtsmæssigt at sørge for tidligere annoncering af arrangementerne, således at medlemmerne kan planlægge at deltage. Især turen til Hornbeer og Herslev led under manglende tilslutning. 

Der var enighed om, at det ville være en god idé at sætte årets arrangementer på alle nyhedsbreve, således at alle ser datoerne, hver gang disse sendes ud, og det tager bestyrelsen til efterretning. Der er mulighed for at tilmelde sig en SMS service, så man bliver mindet om at tilmelde sig. Hellere for meget reklame for arrangementerne end for lidt, og der bør gøres brug af alle de medier, vi har til rådighed, selv om der blev udtrykt en lille bekymring over, hvordan man kan styre f.eks. Facebook. Bestyrelsen blev opfordret til at overveje en kommunikations-strategi for annoncering af arrangementer i fremtiden. 

Formanden udtrykte tilfredshed med at se mange nye ansigter til vores årsmøde.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Den økonomiansvarlige Flemming Schwartz kunne meddele, at foreningen opnåede et betydeligt overskud på Ølbanko sidste år samt på Øllets Dag i år. Overskuddet anvendes til at holde medlemsprisen på arrangementer nede på et meget rimeligt niveau.

Bestyrelsen blev opfordret til at deltage i det næste DØE landsmøde for at bringe driften og hermed også økonomi i lokalforeninger til drøftelse. Der blev også overvejet at arrangere en tur for lokalforeningens medlemmer til landsmødet.

Den økonomiansvarliges beretning blev godkendt.

4. Lokalafdelingsformanden Jacob Bille blev genvalgt.


5. Lokalafdelingsnæstformand Jens Bjørn blev genvalgt


6. Alle menige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt således bestyrelsen består af:

Kim Flemming Russ

Birte Yde

Jan Nielsen

Jacob Schneider

Der var ikke flere medlemmer af foreningen, der ønskede at stille op til bestyrelsen.

Arrangementskomiteen er sammensat af:

Uno Gall

Chris Thorvald Christensen

Steen Kjær (valgt in absentia)

Morten Bingen Jacobsen

7. Økonomiansvarlig Flemming Schwartz blev genvalgt.


8. Uvildig revisor Kjeld Petersen blev genvalgt.


9. Under eventuelt, blev følgende punkter behandlet:

Der blev fra medlemmernes side udtrykt tak for bestyrelsens og arrangementsudvalgets indsats gennem året.

Der blev gjort opmærksom på at Åens Ølbar holder reception den 25/10 fra 15.00 – 17.00 og AØE medlemmer er meget velkomne.

Der blev gjort opmærksom på, at foreningen er begyndt at benytte sig af Biletto til salg af billetter til årets ølbanko. Det var eventuelt også et system, foreningen kan bruge til andre arrangementer.

Når bestyrelsen konstituerer sig, skal arrangementskomiteen inviteres, ligesom den også skal inviteres til de almindelige bestyrelsesmøder.

Der blev rejst forespørgsel om en fælles Berlintur. Der henvises til, at alle er velkomne til at deltage i de fælles sammenkomster på ølfestivalen, men at der opfordres til at man selv sørger for rejse og ophold, da krav til længde af tur m.v. varierer meget mellem deltagerne.

Formanden afsluttede mødet med en tak til arrangementsudvalget, som har ydet en stor indsats i årets løb. Ikke mindst en stor tak til Sandalen, som med sine uvurderlige kontakter har en stor andel i Øllets Dag arrangementet.

Birte Yde

Referant

Kommende arrangementer

BESØG AF ANDERS KISSMEYER

19. NOVEMBER

Ølsmagning og røverhistoriet ved Anders Kissmeyer

JULEFROKOST / AMAGERMESTERSKAB FINALE

5. DECEMBER

Årets julefrokost afholdes på Cafe Langebro.

Der følger info om hvad vi finder på - kedeligt bliver det helt sikkert ikke !