Referat fra årsmøde 2015

Referat af årsmøde afholdt onsdag den 7. oktober 2015 på Allé Kroen

 

1. Valg af dirigent/referent

Jørgen Sanddahl blev valg og konstaterede at årsmødet var lovligt indkaldt. Referentdelen blev varetaget af Birte Yde. Det blev bemærket at der manglede et punkt om beretning om økonomi og valg af økonomiansvarlig samt revisor. Der blev tilføjet et punkt 2a – Selvstændig økonomi i lokalforeningen.

En diskussion om nødvendigheden af et ekstraordinært årsmøde, for at kunne holde afstemning om selvstændig økonomi, bragt på bane af Lars B. Jespersen fra Region København, blev afgjort af Steen Christiansen fra Landsbestyrelsen, med den konklusion, at afstemning kunne finde sted på det ordinære årsmøde, hvorfor dirigenten kunne tilføje gyldigheden af den senere afstemning. 

 

2. Beretning om Lokalafdelingen

Formanden Jacob Bille Carlsen berettede om årets gang i lokalforeningen, hvor der er blevet afholdt flere større arrangementer. Følgende blev nævnt:

a. Brygarrangement hos Viberup Bryghus, hvor øllet desværre ikke var klar til smagning på årsmødet.

b. Øllets dag i samarbejde med Café Langebro blev igen en succes til trods for det dårlige vejr med 600-800 deltagere. Der er stor opbakning til arrangementet fra de 20 udstillere, der deltog i dagen.  Facebook har været en nyttig reklame for arrangementet.

c. Smagninger på Kølster, og ved Kissmeyer.

d. Amagerbro Ølfest var et nyt tiltag på Prismen, hvor Bjarne Fey fik stablet et succesrigt arrangement på benene, som udmøntede sig i tildeling af den Bukkede Kapsel for udbredelse af kendskab til godt øl. AØE leverede bl.a. arbejdskraft på selve dagen.

Formanden opfordrede til at man forsøgte at finde et fast tilholdssted til arrangementerne og at man forsøger at holde prisen på arrangementer nede.

Formandens beretning blev godkendt.

 

2. a Selvstændig økonomi

Der blev ved sidste landsmøde besluttet ved en vedtagelsesændring at lokalforeningerne nu kan have selvstændig økonomi med bankkonto, CVR-nummer m.v. Det giver bl.a. god mening, hvis en lokalforening gerne vil låne gratis lokaler i kommunen. Der har i nogle lokalforeninger været problemer med at en bankkonti har stået i en privatpersons navn, og det ved triste dødsfald har været vanskeligt for foreningen at få rådighed over foreningens midler.

Diskussionen om dette punkt udmundede i, at foreningen vedtog at der fremover skal være selvstændig økonomi i Amager Lokalforening.

En diskussion omkring ansvaret for foreningens økonomi, i tilfælde af at enkelte eller flere arrangementer skulle ende med store underskud, som beholdningen på Lokalafdelingens konto ikke kan dække, endte som sådan uden at nogen kunne fastsætte et endelig ansvar, men et medlem fremførte, at normal procedure er, at bestyrelsen i en forening normalt hæfter solidarisk for underskud, dog med muligheden for, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem forinden arrangementet finder sted, kan få ført til protokol, at vedkommende fralægger sig ansvar i det konkrete tilfælde.

Herunder aflagde den økonomiansvarlige regnskab. Der blev genereret pæne overskud på bankospil og Øllets Dag. Foreningen havde en primo beholdning på ca. kr. 18.000 og en ultimo beholdning på kr. 13.673.

Beretningen blev vedtaget.

 

3. Valg af formand.

Jacob Bille Carlsen ønskede ikke at genopstille. Uno Gall blev valgt som formand uden modkandidat.

 

4. Valg af næstformand.

Jens Bjørn ønskede ikke at genopstille. Chris Christensen blev valgt som næstformand uden modkandidat.

 

5. Valg af menige medlemmer.

Følgende blev valgt ind i bestyrelsen som menige medlemmer:

Kim Flemming Russ

Jan Nielsen

Jacob Schneider

Søren Rasmussen

Dorte Nielsen.

 

6. Økonomiansvarlig Flemming Schwartz blev genvalgt, nu med titel af kasserer.  Samtidig indtræder Flemming som bestyrelsesmedlem, jævnfør §14 stk. 6.

 

7. Revisor Kjeld Petersen blev genvalgt.

 

8. Der blev valgt følgende medlemmer ind i arrangementsudvalget, som ikke er med i bestyrelsen:

Jørgen Sanddahl

Jens Rasmussen

Jens Bjørn

Birte Yde.

 

9. Under eventuelt, blev følgende punkter behandlet:

Der blev henstillet til, at der til næste årsmøde kun er en dagsorden ifølge landsforeningens vedtægter.

Der var under årsmødet mange gode diskussioner, med gode indlæg fra bl.a. Steen Christiansen (medlem af Landsbestyrelsen og Rødovre Lokalafdeling) om landstiltag som f.eks. ny pressechef og uddybning af grunden til man har givet lokalforeningerne mulighed for at vælge selvstændig økonomi. Der blev også drøftet personlig hæftelse for bestyrelsesmedlemmer og muligheden for at søge underskudsgaranti for arrangementer.

Der blev opfordret til at bestyrelsen (den ny) giver besked, hvis man har brug for hjælp. Der er mange, der gerne vil hjælpe uden de nødvendigvis er en del af bestyrelsen.

Årsmødet, personificeret ved Kim Flemming Russ, takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer med klapsalver og en lille øl- og vingave. 

Dirigenten sluttede af med at takke for god ro og orden.

Det bør bemærkes, at det efter årsmødets afslutning er blevet konstateret, at årsmødet burde have valgt en revisor suppleant. Den ny bestyrelse får til opgave at konstituere en sådan.

 

Med højt skum

Uno Friis Gall

Lokalformand.