ÅRSMØDE 2015

Kære ølvenner

Traditionen tro afholder vi årsmøde på Allé Kroen, Alléen 56A, 2770 Kastrup, onsdag den 7. oktober 2015, kl. 19:00. Vi starter med at spise kl. 19:00 og regner med at årsmødet starter kl. 20:00.

Igen i år har Pierre Conradi tryllet i sit køkken og kommet frem til en munu der naturligvis indeholder øl:

MENU

 

Langtidsølbraiseret kalvespidsbryst med rodfrugter
Bulgurpilaw
Finskåren kålsalat med malteddike
Hjemmebagt pottebrød og smør.

 

ØL

 

Der blev brygget øl da vi var på besøg på Viberup Bryghus, og der vil denne aften være mulighed for at smage resultatet.

Derudover vil der være en surprise.

Prisen for spisning og diverse øl: kr. 225,-

Da det er et årsmøde er der naturligvis også den mulighed at møde frem og deltage i årsmødet uden at tilmelde sig til spisning.

Der vil i forbindelse med årsmødet være mulighed for at købe billetter til Det Store Ølbanko 2015.

Prisen er 100.- kr. for medlemmer og 125.- for ikke medlemmer.

Dagsorden med følgende punkter:

 

Valg ifølge vedtægternes § 13:

Valg af dirigent samt referent

Beretning om Lokalafdelingen ved lokalformanden 

Beretning om økonomi ved kassereren

Valg af Lokalafdelingsformand

Valg af Lokalafdelingsnæstformand

Valg af menige bestyrelsesmedlemmer, tre personer

Valg af kasserer/økonomiansvarlig

Valg af uvildig revisor

Eventuelt

Derudover skal der vælges 3 medlemmer til arrangementudvalget.

BETALING

 

Indbetaling sker til afdelingens konto, så vi har den senest fredag den 2. oktober eller du kan sende en sms til undertegnede på 30325684 senest mandag den 5. oktober inden kl. 12:00, og så betale når du møder frem til årsmødet.

 

Foreningens konto:

Nordea Bank, økonomiansvarlig Flemming Schwartz.

Reg. 2130 konto 6880268773.

 

Vel mødt til årsmøde 2015

 

På bestyrelsens vegne

Kim Flemming (Jack) Russ

 

Tilføjelse til årsmøde 2015

En trist tilføjelse:

Som det ellers blev lovet i det seneste nyhedsbrev, ville der blive serveret øl fra Viberup Bryghus ved årsmødet – dét vi selv var med til at brygge ved brygarrangementet d. 22. august. Efter bryggerne på Viberup Bryghus’ udsagn er øllet endnu ikke helt færdigkarboniseret og fremstår dermed lidt halvfladt, så det må vi have til gode til en af efteråret/vinterens arrangementer. Lokalbestyrelsen arbejder på højtryk med at finde noget andet øl!

En formel tilføjelse:

Emnet blev omtalt i nyhedsbrevet fra august, men desværre kom det ikke med i den første dagsorden, der blev sendt ud i forbindelse med det seneste nyhedsbrev. Men vi skal forholde os til spørgsmålet om, hvorvidt vi ønsker lokalforeningen skal have en selvstændig økonomi eller om vi vil fortsætte med den nuværende model.
Diskussionen om, hvorvidt lokalafdelingen skal have en selvstændig økonomi eller ej, sker i kølvandet på den vedtægtsændring der blev besluttet på generalforsamlingen i Odense tidligere i år. Vedtægtsændringen giver de enkelte lokalforeninger mulighed for at beslutte om de vil have en selvstændig økonomi med det ansvar der følger med eller om de skal fortsætte som de plejer. Emnet er blevet behandlet i de seneste numre af Ølentusiasten.
Den siddende lokalbestyrelse anbefaler de fremmødte ved årsmødet at stemme JA for muligheden for at få en selvstændig økonomi. Bestyrelsen vil give en outline af de praktiske ændringer ved selve mødet og hvorfor lokalbestyrelsen anbefaler at stemme Ja.
I vedtægtsændringerne, der blev besluttet i Odense i foråret hedder det om lokalafdelinger med selvstændig økonomi i §14:

§ 14 Lokalafdelinger med selvstændig økonomi

Stk. 1 – En lokalafdeling kan vælge at have en selvstændig økonomi. Beslutningen træffes på et ordinært årsmøde jf. stk. 5 inden punkter om valg eller ved et ekstraordinært årsmøde jf. stk. 9. Økonomien kan ikke finansieres ved et lokalt kontingent. Lokalafdelingens selvstændige økonomi kan komme fra tilskud fra region, landsforening eller indtægter fra egne arrangementer m.v.

Stk. 2 – Selvstændig økonomi for en lokalafdeling giver mulighed for, at lokalafdelingen opretter et selvstændigt CVR-nummer og bankkonto. Denne vedtægts § 13 og 14 tjener som lokalafdelingens vedtægt og grundlag for oprettelsen.

Stk. 3 - En lokalafdeling med selvstændig økonomi kan træffe beslutning om at være hjemmehørende i en kommune, der dækker et af de postnumre, der er fastlagt jf. § 13, stk. 2.

Stk. 4 – Danske Ølentusiaster som landsorganisation hæfter ikke for økonomiske beslutninger i en lokalafdeling med selvstændig økonomi og dækker ikke et eventuelt underskud i lokalafdelingens funktionstid eller ved dennes opløsning.
Lokalafdelingen hæfter kun for sine forpligtelser med den af lokalafdelingen hørende bank- og kassebeholdning.
Formuen i lokalafdelinger med selvstændig økonomi indgår ikke i egenkapitalen for Danske Ølentusiaster, og driftsresultater for lokalafdelingerne indgår ikke i Danske Ølentusiasters driftsregnskab.

Stk. 5 – Dagsordenen på det lokale årsmøde for en afdeling med selvstændig økonomi skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalafdelingen
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg af lokalafdelingsformand
5. Valg af afdelingskasserer
6. Valg af afdelingsnæstformand
7. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af afdelingsrevisor og –suppleant
9. Eventuelt

Stk. 6 - Lokalafdelingsbestyrelsen skal som minimum bestå af formand, næstformand og afdelingskasserer.
Formand, kasserer og revisor må ikke tilhøre samme husstand.
Alle valg på lokalafdelingens årsmøde afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Hvert medlem har 1 stemme ved valg af formand, næstformand, afdelingskasserer samt revisor og –suppleant. Ved valg af menige bestyrelsesmedlemmer har hvert medlem 1-3 stemmer svarende til det antal af menige medlemmer, der skal vælges. Hver stemmeberettiget kan kun afgive én stemme pr. kandidat.
Det er ikke muligt at stemme via fuldmagt.
Stemmeret tilkommer medlemmer, der er registreret med bopæl i lokalafdelingen
efter Danske Ølentusiaster centrale medlemsregister. Valgbarhed kan opnås i alle lokalafdelinger, jævnfør § 3 stk. 3. Landsbestyrelsen afgør tvivlsspørgsmål.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt ét medlem ønsker det.
Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater end ledige poster.
Lokalafdelingsbestyrelsen udpeger max. 2 repræsentanter til Regionsbestyrelsen.

Stk. 7 – Lokalafdelingen tegnes af formand eller kasserer sammen med et bestyrelsesmedlem.
Ved formandens varige forfald indtræder næstformanden som formand og som tegningsberettiget.
Der kan meddeles prokura til en enkelt person.
Lokalafdelingens bestyrelse påhviler kun det ansvar og de hæftelser, som følger af gældende lovgivning.

Stk. 8 – Regnskabsåret for en lokalafdeling med selvstændig økonomi er 1. juli – 30. juni det følgende år. Regnskabet for en lokalafdeling med selvstændig økonomi og de løbende posteringer kan til enhver tid af Landsbestyrelsen eller et medlem i lokalafdelingen forlanges forelagt for den kritiske revisor i Danske Ølentusiaster. Det af årsmødet godkendte regnskab sendes endvidere umiddelbart herefter til orientering til den økonomiansvarlige i Landsbestyrelsen.

Stk. 9 - Ekstraordinært Årsmøde i en lokalafdeling afholdes såfremt:
a) mindst 10 % af medlemmerne fremsender skriftlig begæring til lokalafdelingsformanden herom med angivelse af, hvilke punkter der ønskes behandlet.
b) Danske Ølentusiasters Landsbestyrelse fremsender skriftlig begæring om dette.
c) Lokalafdelingen ikke har en formand, der er valgt som formand eller næstformand på Årsmødet.

Stk. 10 – Vælger en lokalafdeling med selvstændig økonomi på et lokalt årsmøde at overgå til at være en lokalafdeling uden selvstændig økonomi, overgår en eventuel formue til Danske Ølentusiaster. Landsbestyrelsen træffer beslutning om anvendelse til medlemsaktiviteter – fortrinsvis i lokalafdelingens og regionens område. Lokalafdelingen kan stille forslag til anvendelsen.

Stk. 11 – Opløses en lokalafdeling med selvstændig økonomi af regionsformanden i samarbejde med Lokal- og Regionskoordinatoren jf. § 13, stk. 2, træffer Landsbestyrelsen beslutning om anvendelse af en eventuel formue jf. bestemmelserne om foreningens opløsning i § 10, stk. 2.

 

TID STED OG PRIS

TID: Onsdag d. 7. oktober

kl. 19:00

STED: Allé Kroen, Alléen 56A, 2770 Kastrup

PRIS: 225,- kr.

Kommende arrangementer

ØLBANKO

Ølbanko afholdes lørdag den 7. november 2015 i Prismen.

JULEFROKOST

Årets julefrokost afholdes fredag den 4. december 2015 på Cafe Langebro.