Danske Ølentusiaster – Birkerød afdeling

Referat af den ordinære årsforsamling 17 oktober 2006

Formanden har ordet

Formand Erik bød velkommen kl. 20.05 og efter en indledende præsentation af dagens øl tilbud fra Proppen gik formanden direkte til punkt 1 på mødets agenda

1.  Valg af ordstyrer og referent

Torben fra Hillerød lokalafdeling blev enstemmigt valgt til ordstyrer Torben konstaterede årsmødet for lovligt indkaldt i forhold til vedtægterne (Danske Ølentusiasters vedtægter - &13 lokalafdelinger stk. 4).

Ulrik Tetens blev enstemmigt valgt som referent.

2.  Formandsberetning for året der er gået

Erik fremlagde formandens beretning – beretningen er vedlagt dette referat.

3.  Godkendelse af regnskabet

Lissi fremlage årets resultat – Vi har ca 3000 kr. på vores konto.

Erik supplerede at en forventet udgift på ca. 2000 kr. som der var budgetteret med for at benytte Manizius gården til årets øldag ikke var blevet indløst – Foreningen fik lov til at benytte faciliteterne gratis.

I princippet skal foreningens kassebeholdning være i nul da der jo ikke skal være overskud i vores forening men det er betryggende med en vis form for buffer så kassen kan dække evt. mindre uforudsete udgifter ved de enkelte arrangementer.

Regnskabet blev enstemming godkendt af forsamlingen

4.  Valg ifølge vedtægterne

Alle fra den nuværende bestyrelse var villige til genvalg

Lissi ønskede ikke genvalg som kasserer.

Der var ingen nye kandidater der ønskede at stille op til bestyrelsen.

Den siddende bestyrelse blev derfor alle enstemmig genvalgt med applaus

Erik Lohse – Formand

Leif Kjøller – Næst formand

Axel - Bestyrelsesmedlem

Bjarne - Bestyrelsesmedlem

Ulrik Tetens blev valgt som ny kasserer.

Formand Erik overrakte herefter en buket blomster til Lissi for veludført kasserer arbejde i det forløbne år.

5.  Fremtiden, kommende arrangementer

I november smager vi på aktuelle juleøl. Året bliver nok det år hvor der kommer flest juleøl på markedet, så vi må vælge.

Torsdag 14 december fortæller John Damstrup om alle sine år i Carlsberg koncernen. Vi smager aktuelle øl.

Vi planlægger at lavet en byvandring i 2007 hvor vi kommer omkring KVL’s forsøgsbryggeri.

Udlandsrejse 2 marts Sankt Niclas – Antwerpen. Se Kgs. Lyngbys hjemmeside.

6.  Evt

Bjarne havde en orientering om landsbestyrelsens visioner, bl,a at der arbejdes med at lave en stor øldag på ølentusiasternes 10 års jubilæumsdag i Marts måned 2008. Ligeledes arbejder landsbestyrelsen med ideer der skal forbedre og forøge foreningens arbejde med restaurationsbranchen. I dag er der ingen kontakt mellem ’øl og restaurationer’

Ordstyren og formanden afsluttede derefter mødet og takkede for god ro og orden.

Referent                                                        Formand

Ulrik Tetens                                                   Erik Lohse