Generalforsamlinger - Danske Ølentusiaster
Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er Danske Ølentusiasters højeste myndighed. Der afholdes en årlig ordinær Generalforsamling i perioden umiddelbart efter regnskabsårets afslutning og senest inden udgangen af marts måned.

...ifølge § 5 i vedtægterne:

§ 5 Generalforsamling
Stk. 1 - Generalforsamling er Danske Ølentusiasters højeste myndighed.
Stk. 2 - Der afholdes en årlig ordinær Generalforsamling i perioden umiddelbart efter regnskabsårets afslutning og senest inden udgangen af marts måned.
Stk. 3 - Generalforsamling skal indkaldes med mindst en måneds varsel i foreningens medlemsblad eller skriftligt til medlemmerne.
Stk. 4 - Dagsorden til ordinær Generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Formalia
a. Valg af dirigent
b. Godkendelse af forretningsorden
c. Valg af referent
d. Valg af stemmetællere
e. Øvrige formalia
2. Landsbestyrelsens beretning
3. Regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg af Landsbestyrelse
a. Valg af Landsformand
b. Valg af Økonomiansvarlig
c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant
8. Eventuelt 
Stk. 5 - Landsbestyrelsen kan vedtage tilmeldingsfrist af hensyn til spisning og evt. efterfølgende arrangementer. Fristen skal offentliggøres samtidig med indkaldelsen til Generalforsamling.
Stk. 6 - Ekstraordinær Generalforsamling skal indkaldes såfremt
a) mindst 3 Landsbestyrelsesmedlemmer begærer det.
b) mindst 10 % af medlemmerne skriftlig begærer det.
c) Danske Ølentusiaster ikke har en Landsformand, jf. dog § 7, stk. 3 og 4
d) der ikke findes mindst 4 Landsbestyrelsesmedlemmer valgt på en Generalforsamling.
Stk. 7 - Forslag der ønskes behandlet på en Generalforsamling, herunder ændringer af vedtægterne, skal være Landsformanden i hænde senest 1 måned før en Generalforsamling. Indsendte forslag skal kunne ses på hjemmesiden, dog kun af medlemmerne, 10 dage før Generalforsamlingen.

Læs samtlige referater fra Danske Ølentusiasters generalforsamlinger fra og med stiftelsen i 1998 (efter login).

Se mere her