Årsmødet 2019

Mødet forløb godt, læs referatet her:

Der er ikke kommet deltagere fra Region Nordsjælland eller landsbestyrelsen.

Fremmødte: 22 deltagere – heraf 20 stemmeberettigede fra lokalafdelingen.

1.      Valg af Dirigent og referent: Ove Petersen til begge.

Ove kunne konstatere at årsmødet var rettidigt indkaldt i blad og via mail.

2.      Beretning ved Charlotte, som lavede et kort rids over året.

Beretning udsendes. – godkendt

3.      Årsregnskab v. Kim.

Betalingen i det sidste år har været større, men det afspejler kun at vores aktivitet har været større, og at foredragsholdere typisk er kostbare at have på besøg.

Årets overskud er på kr. 1750.

Spørgsmål:

kontorhold – er dækket af egen kasse – kan det dækkes af region? Undersøges.

Lotteri – eller banko? Skal vi køre mere og finde pæne præmierJ Undersøges.

4.      Valg af Lokalformand:

Charlotte genvalgt uden modkandidat.

5.      Valg af kasserer:

Kim genvalgt uden modkandidat.

6.      Valg af lokalnæstformand: Victor ønsker ikke genvalg, og ingen kandidater stiller op.

Der vælges en lokalnæstformand internt i bestyrelsen på førstkommende møde.

7.      Valg til Bestyrelse:

Michael Wraa, Jan Klarskov, Ove Petersen genopstiller.

Victor vil gerne deltage som menigt medlem i bestyrelse.

Alle valgt.

8.      Valg af revisor og suppleant:

Erik valgt som revisor

Carsten valgt som suppleant

9.      Aktivitetsudvalg:

Har kørt lidt uheldigt i år, vi har været vant til at et medlem af bestyrelsen også var med i aktiviteten, og det er gået noget i hårdknude, hvor udvalget manglede oplysninger om kontakter og aftaler. – dette skal bringes i orden.

Jørgen Dahl valgt som eneste deltager pt. Der kan blive behov for supplering.

10.   Evt. – intet.

Efter årsmødet, blev der serveret mad. Da det nu hed Brexit beer battle, syntes vi det var passende at maden blev fish and chips. Meget passende blev der serveret tysk øl til maden.

Der var dækket op på to borde, et bord for Skotland og et for England. Kim tog sig af de engelske øl, og Ove af de skotske.

Her er øllene vi bød på:

De engelske:

Shapestifter: west coast IPA

Fullers London Pride

Hobgoblin: red ale

Vibrant Forrest: Umbrella stout

De Skotske:

Twisted Thistle: IPA

Brewdog: Kings Shilling

Innes & Gunn Oak aged beer

Brewdog Tsar Struck

Skotland drog af med sejren.

Det virkede som om de fremmødte, havde en god aften. Der var rigeligt med mad og god øl.

Og ingen fandt grund til at hælde ølsjatter i kanderne.