Nyhedsbrev 22 2019

Hej alle så er der nyt igen fra Øllets verden.

 

1. Øllets Dag

En stor tak skal lyde til alle de frivillige på Øllets Dag i Kolding.

Dagen var en stor succes.

Vi var ca. 30 frivillige der ydede en stor indsats. Der skal også lyde en tak til City 

Kolding City Koldings Øludvalg og DØEs lokalbestyrelse og Torben Mathews fra YNWA. 

Der holdes efterfest kun for de frivillige fredag d. 20. sept. Kl. 18.30 på Tobbers 

Madbar Klostergade. Dette kræver tilmelding. 

 

2. Årsmøde DØE – Kolding

Der afholdes Årsmøde 2019 – lørdag d. 5. oktober 2019 – kl. 13.00

I den Gamle Kælder under Sct. Jørgens Gård – Hospitalsgade 4 – Kolding 

OBS!! Ny dato som tidligere meddelt i Nyhedsmail d. 1. sept. 19 har vi 

flyttet datoen fra d. 28.9.19 til d. 5.10.19 og en time tidligere. 

Kom og oplev den lille intime middelalderkælder under det gamle hospital. 

Et lille mødelokale der er forholdsvis nyåbnet. Her er ikke plads til mange 

– så tøv ikke med tilmelding.

 

Der startes med lokal generalforsamling ca. kl. 13.00 hvor alle medlemmer 

er velkommen, hvis man medbringer gyldigt medlemskort. Vi er vært ved en

gratis øl under mødet. Kræver ikke direkte tilmelding.

Efterfølgende ca. kl. 14.15 kræver det tilmelding.

Her kan man få serveret tre stk. højt belagt smørrebrød og en øl for kr. 119,- 

Derefter er der en lille miniølsmagning der koster kr. 50,- 

 

Tilmelding: NU – eller senest torsdag d. 26.9.19 !

Skriv til undertegnede på mail: clajus.mortensen@ale.dk 

Og indbetal beløbet med navn, medlemsnr. og arrangementsdato.

På Konto Nr.: 0759 – 3223437205  i Middelfart Sparekasse.

Pris i alt kr. 169,- for smørrebrød, en hel øl og ølsmagning.  

 

Mød op og deltag. Der skal tages stilling.

Vi skal måske omlægge vor lille ”cigarkasseøkonomi” i lokalafdelingen.

Vor næstformand Kim Ullerup trækker sig. Der skal findes en ny kandidat

til bestyrelsen. Kom og stem omkring de nye ændringer. 

 

Dagsorden: 

Vi er nu en § 13 Lokalafdelinger.

Stk. 6 - Dagsorden på det lokale årsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent

2. Beretning om lokalafdelingen

3. Valg af Lokalafdelingsformand

4. Evt. valg af Lokalafdelingsnæstformand

5. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige

    bestyrelsesmedlemmer

6. Eventuelt (her er alle velkommen til at komme med indlæg)

 

Stk. 7 - Alle valg på lokalafdelingens årsmøde afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 

Hvert medlem har 1 stemme ved valg af formand og ved valg af næstformand, og ved valg 

af menige bestyrelsesmedlemmer et antal stemmer svarende til det antal af menige medlemmer, 

der skal vælges. Årsmødet beslutter, inden valget af menige bestyrelsesmedlemmer, hvor mange 

der skal vælges. Hver stemmeberettiget kan kun afgive én stemme pr. kandidat. Valget af en 

næstformand og en bestyrelse er ikke en betingelse for at gøre bestyrelsen lovlig. Årsmødet 

kan beslutte, at bestyrelsen alene består af formanden. Lokalafdelingsbestyrelsen udpeger 

minimum 1, max. 2 repræsentanter til Regionsbestyrelsen. Det er ikke muligt at stemme via 

fuldmagt. Stemmeret tilkommer medlemmer, der er registreret med bopæl i lokalafdelingen, 

efter Danske Ølentusiasters centrale medlemsregister. Valgbarhed kan opnås i alle lokalafde-

linger, jf. § 3 stk. 3. Landsbestyrelsen afgør tvivlsspørgsmål.

 

Hvis vi beslutter at overgå til selvstændig økonomi - en paragraf 14 afdeling

Så skal følgende ske på mødet:

§ 14 Lokalafdelinger med selvstændig økonomi

Stk. 1 – En lokalafdeling kan vælge at have en selvstændig økonomi. Beslutningen træffes på 

et ordinært årsmøde jf. stk. 5 inden punkter om valg eller ved et ekstraordinært årsmøde jf. 

stk. 9. Økonomien kan ikke finansieres ved et lokalt kontingent. Lokalafdelingens selvstændige 

økonomi kan komme fra tilskud fra region, landsforening eller indtægter fra egne arrangementer m.v.

Stk. 2 – Selvstændig økonomi for en lokalafdeling giver mulighed for, at lokalafdelingen opretter 

et selvstændigt CVR-nummer og bankkonto. Denne vedtægts § 13 og 14 tjener som lokalafdelingens 

vedtægt og grundlag for oprettelsen.

Stk. 3 - En lokalafdeling med selvstændig økonomi kan træffe beslutning om at være hjemmehørende i 

en kommune, der dækker et af de postnumre, der er fastlagt jf. § 13, stk. 2.

Stk. 4 – Danske Ølentusiaster som landsorganisation hæfter ikke for økonomiske beslutninger i en 

lokalafdeling med selvstændig økonomi og dækker ikke et eventuelt underskud i lokalafdelingens 

funktionstid eller ved dennes opløsning.

Lokalafdelingen hæfter kun for sine forpligtelser med den af lokalafdelingen hørende bank- og 

kassebeholdning.

Formuen i lokalafdelinger med selvstændig økonomi indgår ikke i egenkapitalen for Danske 

Ølentusiaster, og driftsresultater for lokalafdelingerne indgår ikke i Danske Ølentusiasters 

driftsregnskab.

 

Stk. 5 – Dagsordenen på det lokale årsmøde for en afdeling med selvstændig økonomi skal mindst 

indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om lokalafdelingen

3. Aflæggelse af regnskab

4. Valg af Lokalafdelingsformand

5. Valg af Afdelingskasserer

6. Evt. valg af Afdelingsnæstformand

7. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af afdelingsrevisor og –suppleant

9. Eventuelt

 

Der kan læses flere detaljer på vor hjemmeside her:  www.ale.dk/foreningen/vedtaegter/ 

 

3. Oktoberfesten er slut i Kolding. Savnede du den under Øllets Dag weekenden?

MEN til gengæld kan du komme til Tyrolerfest. Helt nyt arrangement.

 

Tyrolerfest i Parkhallen – NYT !! 

Lørdag d. 28.9.19 kl. 18.00 – 01.00

Parkhallen – Fynsvej 49 – Kolding

Musik samt stort buffetbord Pris kr. 295,- 

Billetter købes på: www.biletten.dk 

Der vil være masser af øl. God mad og hygge, fest og farver og stemning.

Ved køb af billet støtter du udsatte børn og unge i Danmark.

Kom og vær med til Tyrolerfesten. Ses Vi?

 

Se mere her:  www.facebook.com/tyrolerfestkolding/

 

Glædelig Højt skum

Claus Mortensen – Lokalformand – Tlf. 40459028

Danske Ølentusiaster – Kolding & Vejen

www.ale.dk

claus.mortensen@ale.dk