Referat fra Årsmødet 27-9-2017

Kære medlemmer

Karin havde kokkereret en dejlig kalvekødret i paprika. 25 medlemmer havde

fundet vej til gryderne, og yderligere 11 medlemmer mødte op til årsmødet

og medlemsmødet.

Dagsorden for årsmødet var:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om Lokalafdelingen
 3. Valg af lokalafdelingsformand
 4. Evt. valg af lokalnæstformand
 5. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige medlemmer
 6. Eventuelt

Formanden Poul Erik Jensen bød velkommen til årsmødet, og gik herefter

direkte til dagsordenen.

Ad 1.

Formanden foreslog Jørgen Petersen som dirigent. Han blev valgt uden

modkandidater. Dirigenten kunne herefter konstatere at indkaldelse til

årsmødet var sket inden for den berammede tidsfrist, og at dagsordenen i

øvrigt var ifølge vedtægterne.

Ad 2.

Herefter gav dirigenten ordet til formanden, som aflagde beretning.

Han fortalte indledningsvis, at lokalafdelingen i gennemsnit hen over året

har haft 180 medlemmer. Disse fordeler sig med 79 % mænd, og 21 % kvinder.

Formanden opsummerede året således:

 • Oktober 2016 – Tøseøl v/nogle af afdelingens kvindelige medlemmer
 • November 2016 – Juleøl v/Herman
 • December 2016 – Julefrokost hos Karins Hjemmelavet
 • Januar 2017 – Årets øl i lokalafdelingen v/Finn Peter Andersen
 • Februar 2017 – Årets ølnyheder
 • Marts 2017 – Forårs- og Påskeøl
 • April 2017 – Amerikansk øl v/Alyce Hartvigsen
 • Maj 2017 – Medlemmernes valg af øl på festivalen
 • Juni 2017 – Sommerferie
 • Juli 2017 – Sommerferie
 • August 2017 – Besøg hos Kongebryg

Yderligere havde lokalafdelingen været repræsenteret på Ølfestivalen og

på Foreningernes Dag, hvor lokalafdelingen havde en velbesøgt stand i

Rådmandshaven.

 

Formanden takkede de frivillige, som havde været med til arrangementerne.

Martin Bo Petersen ønskede oplyst hvordan økonomien så ud omkring Øllets

Dag.

 

Formanden forklarede, at lokalafdelingen ikke er en § 14 afdeling, og

derfor ikke regnskabspligtig som sådan. Men der havde på dagen været det

budgetterede underskud på cirka 1.000,00 kr.

 

Martin Bo Petersen ønskede oplyst, hvor meget gæstebryggeren havde fået

for at være med.

Da afdelingen ikke er regnskabspligtig ønskede formanden ikke at oplyse

dette. Han henviste Martin Bo Petersen til at kontakte gæstebryggeren, hvis

han ville vide mere. Det må så være op til bryggeren, om han ønsker at

oplyse sit honorar.

 

Claus Nielsen spurgte hvorfor der ikke var valgt en ”aftenens øl” da

afdelingen besøgte Kongebryg.

Formanden forklarede, at dette ganske enkelt hang sammen med, at bestyrelsen

ikke vidste hvilke øl Kongebryg ville udskænke. Men han lovede at han

sammen med Niels Kiens vil finde en passende repræsentant for aftenen, som

kan være med i januar 2018, når årets øl 2017 i lokalafdelingen skal

vælges.

 

Martin Bo Petersen ønskede at få at vide, hvorfor Sjællandsmesterskaberne

i Håndbryg, som Region Storstrøm skulle være vært for, er blevet aflyst

i både 2016 og 2017.

Regionsformand Søren Kjær svarede, at der i 2016 kun var tilmeldt 9

bryggere med i alt 17 øl, og at regionen ikke havde fundet grundlaget for

afholdelse af så stort et arrangement tilstrækkeligt.

Hvad angår arrangementet i 2017 oplyste regionsformanden, at der hen over

sommeren har været et par ”sammenstød” med et par af foreningens

udvalg, og at der efterfølgende havde været en ikke særligt givende

dialog med landsbestyrelsen.

På baggrund heraf valgte regionsbestyrelsen ikke at iværksætte

mesterskabet.

Ad 3

Poul Erik Jensen genopstillede som lokalafdelingsformand, og han blev

genvalgt uden modkandidater.

Ad 4

To kandidater opstillede. Det var Bent Nørgaard og Martin G. Jørgensen.

Der blev herefter afholdt skriftlig afstemning, og resultatet blev, at Bent

Nørgaard fik 19 stemmer, og Martin G. Jørgensen fik 9 stemmer. Der var 2

blanke og 1 ugyldig stemmeseddel.

Michael Rasmussen og Lars Rasmussen blev valgt som stemmetællere.

Bent Nørgaard blev herefter ønsket tillykke som

lokalafdelingsnæstformand.

Ad 5

Der var enighed om at fastholde antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Der skulle vælges tre menige bestyrelsesmedlemmer, idet Søren Hansen,

Karin Larsen, Vinni Egekjær eller Søren Kjær ikke ønskede genvalg. Bent

Nørgaard var som lokalafdelingsnæstformand valgt på den fjerde plads.

Fem kandidater meldte sig, nemlig Michael G. Jørgensen, Jesper Jørgensen,

Søren Pedersen, Jørgen Olsen og Martin Bo Petersen.

Der udspandt sig en længere meningsudveksling, idet formanden ikke mente at

Martin Bo Petersen var opstillingsberettiget på grund af sit engagement i

Pladderballe Bryghus.

Martin Bo Petersen fastholdt opstilling, idet Pladderballe Bryghus indtil

videre er stillet i bero, og at han derfor ikke for tiden er aktiv i

bryghuset.

Dirigenten lod ”tvivlen komme den anklagede til gode”, og lod Martin Bo

Petersen opstille.

Der blev herefter atter afholdt skriftlig afstemning og stemmetællerne

Michael Rasmussen og Lars Rasmussen måtte igen i aktion.

Resultatet blev, at Jørgen Olsen, Jesper Jørgensen og Michael G.

Jørgensen blev valgt ind i lokalbestyrelsen.

Ad 6

Intet under eventuelt.

Formanden takkede herefter for forholdsvis god ro og orden under

årsmødet.

Medlemsmødet : Odden Bryghus

Herefter kunne vi skride til aftenens ølsmagning.

Odden Bryg

Der var gæster udefra. Jens fra Odden Bryg kom med ni spændende øl, der

skulle smages på. De ni øl var:

1. Havbrus – Lys Ale på 5,1 %

2. Havbrise – Pilsner på 4,6 %

3. Havgasse – Lager på4,6 %

4. Havstok – Lager med twist af chili på 5,3 %

5. Havgud – Ale med mynte og lime på 5,0 %

6. Havgus – IPA på 5,1 %

7. Havblik – Dubbel Bock på 7,0 %

8. Havbund – Stærk porter på 8,5 %

9 Havhingst – Stout med røg på 7,8 %

Aftenens vinder blev Havbund, som vi glæder os til at smage igen i januar

2018.

Yderligere var der to fødselsdagsøl og en pauseøl. Vi ønsker tillykke

til fødselarerne og tak for pauseøllen.

 

Og tak til Jens fra Odden Bryg, fordi han ville køre den lange vej til

Næstved.

 

Næste medlemsmøde

Næste medlemsmøde bliver onsdag den 25. oktober 2017.

 

Højt skum

Søren Kjær

/Udsendt 3. oktober 2017 kl. 15.10