Referat af årsmøde i Danske Ølentusiaster Lokalafdeling Næstved

lørdag 26. september 2020 klokken 19.00 på Mona Lisa.

 

 

Referent: Uno Friis Gall.

Fremmødt: 21 medlemmer.

 

 

Præcist klokken 19.00 bød lokalformand Søren Petersen (herefter: SP) velkommen.

 

Valg ad dirigent

SP fortalte som indledning, at bestyrelsen – vanen tro – pegede på Jørgen Pedersen som ordstyrer/dirigent. Da dette ikke blev mødt af modkandidat, blev det som så.

Det blev konstateret, at årsmødet er indkaldt som foreskrevet i vedtægterne – og at formalia var i orden, så årsmødet var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtigt.

Formandens beretning

blev holdt af SP.

Det konstateredes, at slutningen af 2019 som sådan var fint.

Ganske vist blev den afrikanske ølsmagning aflyst i sidste øjeblik, men en vintage smagning – en art feberredning - fik klaret forpligtelserne.

Ligeledes gik det godt med julefrokosten, samt januar- og februar smagningerne, inden coronaen satte en stopper for det sjove.

Næstved Ølfestival blev aflyst pga. corona – og senere på året blev også Foreningernes Dag aflyst.

Vi fik dog gennemført sommerfesten/cykelturen hjemme hos Michael (og tak for det) - og Øllets Dag blev afholdt som præsentation af det gode øl udenfor hhv. Humle Ølbar og Menu i Østergade.

Sidst i perioden kom vi igen i gang med medlemsmøder på Humle Ølbar – og der var stor tilfredshed med samarbejdet omkring augustsmagningen: ølcocktails.

SP efterlyste – endnu engang – at der er flere der vil deltage som frivillige. Der mangler folk til at være med til at arrangere. Det er svært at gennemføre arrangementer, når der ikke er hænder.

I sommeren, hvor vi ikke kunne holde medlemsmøder, lavede vi et virtuelt medlemsmøde, med en smagning via Facebook. Det var nok mere sjovt end professionelt, men vi gjorde det – og det er det vigtigste.

SP fortalte, at Lokalafdeling Næstved er steget i medlemstal, fra 158 sidste år på samme tid, til 178 i år. Tillige har vi passeret 20% kvindelige medlemmer.

SP pointerede, at det samlet set er gået fortrinligt i den forgange sæson, indenfor de givne forhold. Tak til de der gjorde det muligt.

Økonomisk set er der stadig penge i bunden af pengekassen – netop fordi vi i år ikke har brugt en masse ”unødige penge på en masse gøgl”, som SP sagde det i sjov. Faktum er, at årets struktur netop har gjort, at vi ikke har forbrugt særlige mængder penge.

SP’s beretning blev modtaget af medlemmerne mad klapsalver – og blev godkendt.

 

Valg af bestyrelse

Da ingen valgte at stille op som modkandidat som lokalformand, fortsætter SP til 2021.

Da ingen valgte at stille op som modkandidat som lokal næstformand, fortsætter Bent Nørregaard til 2021.

Bestyrelsesmedlem Jette Vang-Algren havde forinden mødet meddelt, at hun ikke ønskede at fortsætte – af helbredsmæssige årsager. SP takkede for indsatsen.

Bestyrelsesmedlemmer Michael Rasmussen og Martin Bo Petersen, havde indvilget i at stille op igen.

Der blev spurgt, hvem der ville stille op til bestyrelsen. Morten Nielsen var blevet foreslået, men det viste sig, at Morten Nielsen og Uno Gall havde aftalt, at det ville passe fint, om det blev sidstnævnte der trådte ind i bestyrelsen. Da der ikke var andre kandidater, blev Uno Gall valgt.

 

Bestyrelsen ser således ud:

Lokalformand: Søren Petersen.

Lokal Næstformand: Bent Nørgaard

Bestyrelsesmedlemmer: Martin Bo Petersen, Michael Rasmussen (pengekassebestyrer) og Uno Gall.

 

Eventuelt:

 

-          ØLVALG:

SP gjorde rede for DØEs beslutning om at brygge tre ipa’er på Skanderborg Bryghus, der sidenhen skal deltage i en afstemning om et ølvalg på landsplan.

Der er stor utilfredshed blandt foreningens medlemmer. Landsbestyrelsen har forinden brygningen haft emnet oppe på ”de store møder”, men det er tydeligt kommet bag på menige medlemmer, at man skal forsvare foreningens valg. Blandt medlemmerne i Næstved, var flere fremme med meninger om, at man mener, at det er uden for foreningens egne vedtægter, at deltage i brygning af øl.

SP antydede, at det måske kan ende med, at landsbestyrelsen ikke gennemfører flere brygninger.

 

-          Årets bryggeri:

Der var flere argumenter oppe omkring hvem der kan være Lokalafdeling Næstveds kandidat.

Følgende var oppe at vende:

-          Midtfyens Bryghus

-          People Like Us

-          Det Lille Bryggeri

Under eventuelt er årsmødet ikke beslutningsdygtigt, så det blev aftalt, at der tages initiativ til at medlemmer kan komme med forslag til kandidater (med motivation, tak!), og at afstemningen finder sted på næste ordinære medlemsmøde.

 

-          Regionsformand – aktiviteter i regionen

 

-          Det blev af et medlem spurgt, hvorfor der ikke foregår noget på regionsplan – og hvorfor regionsformanden ikke var til stede.

 

SP blev bedt om at tage fat i regionsformanden for at forhøre sig om hvilke planer der er om aktiviteter på regionsplan.

Jan Vang-Algren udtrykte ønske om, at de i regionen værende midler bliver brugt på os medlemmer, for eksempel ved at afholde busture. Det ses i andre regioner, hvorfor så ikke i Storstrøm?

 

SP nævnte, efter forespørgsel herom, om at regionsformanden, ligesom andre poster i Danske Ølentusiaster, er frivilligt arbejde, valgt på demokratisk vis. SP sagde, at andre naturligvis er velkomne til at stille op som regionsformand, om man ønsker dette.

 

Martin Bo Petersen forespurgte om Den regionale Ølpris, men ingen kunne fortælle hvad der er af planer herfor, fra regionens side.

 

-          Aktivitetsudvalget:

Gjorde lidt rede for og reklame for sig selv. Udvalget består nu af Morten Nielsen, Martin Bo Petersen og Uno Gall, der netop er trådt til.

Søren Kjær er netop trådt ud af aktivitetsudvalget.

Af planer er bl.a. besøg i Odense på Carlsens Kvarter (DØEs fødested), Malmö pubcrawl og en quiz.

Aktivitetsudvalget foreslog at bestyrelsen sørger for at lave en årsplan. Der blev argumenteret for dette fra flere sider.

Slutteligt takkede dirigenten for god ro og orden.

 

Næstved 26. september

 

 

Dirigent.

/Offentliggjort 4-10-2020