Arbejdsplan 2014

                Arbejdsplan 2014 - Danske Ølentusiaster, Region Fyn                  

Vedtaget på regionens årsmøde 26. november 2013.

1. Region Fyn - Regionsbestyrelsen

 • Det er Region Fyns overordnede mål at få udbredt kendskabet til Danske Ølentusiaster og herigennem at få flere medlemmer.
 • Alle regionens afdelinger skal være repræsenteret i Regionsbestyrelsen.
 • Regionsbestyrelsen er de fynske medlemmers garant for, at der afholdes jævnlige medlemsaktiviteter i de fynske afdelinger og at afdelingernes hjemmesider er opdaterede.
 • Regionsbestyrelsen diskuterer og stemmer via mail. Tilbagemelding på mails sker hurtigst muligt og senest en uge efter udsendelsen af afstemningsmail. Manglende svar efter en uge opfattes som godkendelse af et fremsendt forslag.
 • Regionsformanden indkalder til møde såfremt situationen måtte kræve dette og/eller hvis 1/3 af Regionsbestyrelsen ønsker det.
 • Regionsformanden er ansvarlig for udsendelse af Nyhedsbrev til regionsbestyrelsen mindst én gang i kvartalet. Økonomisk oversigt udsendes til regionsbestyrelsen 1 gang i kvartalet.
 • Regionens hjemmeside skal være aktuel og informativ. En aktuel/historisk oversigt over fynske bryggerier skal søges oprettet på siden i løbet af 2014. Regionens webmaster er Michael Gorm.
 • Region Fyn er medlem af Smagen af Fyn og Kulinarisk Sydfyn.
 • Regionens årsmøde afholdes november 2014.
 • Regionsformand og –næstformand deltager i Regionsrådsmøder og Stormøde 2014.
 • Regionsformand og/eller –næstformand deltager i afdelingernes årsmøder 2014.

2. Regionens økonomi

 • Det er regionens mål at få brugt de regionsmidler, der er til rådighed – primært til egne arrangementer samt ved økonomiske tilskud til lokalafdelingernes arrangementer, som har medlemshvervning og synliggørelse af foreningen for øje.
 • Procedure for ansøgning: Lokalafdelingen indsender i god tid før arrangementets afholdelse, ansøgning med beskrivelse af aktivitet samt budget. Regionsbestyrelsen behandler ansøgningen. Hvis tilskud bevilges, udbetales dette efter arrangementet og efter lokalafdelingen har indsendt regnskab og kvitteringer. Regionsbestyrelsen kan beslutte at anmode landsforeningens Ekstramiddel-udvalg om en garanti.
 • Såfremt det fremsendte budget ikke ser ud til at holde, orienteres regionsbestyrelsen om dette, inden arrangementet afvikles og der tages herefter stilling til en evt. ekstrabevilling. Efterbevilling uden forudgående ansøgning og orientering vil som udgangspunkt  blive afvist og ikke videresendt til Ekstramiddel-udvalget. 
 • Regionsbestyrelsen har forhåndsgodkendt afdelingernes deltagelse i nedenstående arrangementer. Regionsbestyrelsen har ligeledes budgetlagt udgifter ved det enkelte arrangement. Herudover følges procedure for ansøgning, som ovenfor beskrevet:
 1. Kulinarisk Sydfyn inkl. medlemsskab, Svendborg: kr. 4.000 kr.
 2. Fynske fristelser, Faaborg: kr. 2.000 kr.
 3. Kirsebærfestival, Odense: 3.500 kr.
 4. Havnefestivalen, Odense: 2.500 kr.
 5. Jul i den gamle kongeby, Østfyn: 3.500 kr.
 • Afdelingerne kan i forbindelse med aktiviteter, hvor formålet er medlemshvervning, i ekstraordinære tilfælde, hvor der er behov for medhjælpere fra andre afdelinger, søge Regionen om tilskud til transport og fortæring. Regionsbestyrelsen tager stilling til ansøgningerne fra gang til gang. Ansøgninger indsendes inden arrangementet afholdes.
 • Ansøgninger fra afdelingerne på mere end 500 kr. godkendes af den samlede regionsbestyrelse. Ved mindre beløb godkendes udgifter af regionsformand/-næstformand.

3. Regionens afdelinger

 • Regionsbestyrelsen skal opfordre de fynske afdelinger til at sende repræsentanter til landsforeningens stormøde i 2014.
 • Såfremt det skønnes nødvendigt, skal regionen sikre en mulighed for at lokal- afdelingernes Web-mastere kan få oplæring/opdatering i Typo-3
 • Mulighederne for nye afdelinger på Nordfyn og Langeland skal undersøges

4. DØE’s generalforsamlingen 22. marts 2014

 • Region Fyn afholder også i 2014 Fynsk Ølsmagning forud for Generalforsamlingen. Regionsformanden er ansvarlig for dette arrangement.
 • Regionsnæstformanden sikrer det nødvendige antal aktivister til generalforsamlingen og er ansvarlig for dén del af arrangementet. For at undgå de sidste års komplikationer, afholdes et koordineringsmøde med en repræsentant fra Landsbestyrelsen i god tid inden generalforsamlingen.

5. Regionsarrangement 2014

 • Regionsbestyrelsen arrangerer mindst ét regionsarrangement i 2014. Forslag fra de fynske lokalafdelinger til sådanne arrangementer, skal fremsendes til Regionsformanden senest 1. marts 2014.


6. Øllets Dag i 2014

 • Regionsbestyrelsen skal opmuntre og støtte alle fynske afdelinger til at være aktive denne dag.  Regionsformanden udsender fælles pressemeddelelse i forbindelse med Øllets Dag såfremt dette ønskes

7. Den regionale ølpris 2014

 • Regionsbestyrelsen skal opfordre de fynske lokalafdelinger til at komme med indstillinger til Den regionale Ølpris 2014. Indstilling til prisen sendes til Regionsformanden senest 1. juni 2014. Prisen uddeles på Øllets dag i den afdeling, hvor prismodtageren holder til.

8. Projekt ”Besøg de fynske bryggerier”

 • Regionsnæstformanden udarbejdes en plan for besøg på samtlige fynske bryggerier over en given periode. Planen godkendes i lokalafdelingerne. Regionsbestyrelsen skal sikre at helheden i arrangementet står klart for de fynske medlemmer og hjælpe til med opreklamering, men det er den enkelte lokalafdeling, der praktisk og økonomisk kommer til at stå for det enkelte arrangement. Der arbejdes med 2 bryggeribesøg pr. år.

9. Folderen ”Smagen af fynsk øl 2014”

 • Der skal søges midler til en 2014-udgave af folderen "Smagen af Fynsk Øl". Der satses på at en evt. ny folder ligger klar omkring 1. april 2014. Regionsformanden er ansvarlig for dette projekt.

10. Årets Lokalafdeling 2013

 • Forslag med begrundelse til Årets Lokalafdeling 2013 indsendes til Regionsformanden senest 6. januar 2014. Det behøver ikke være en fynsk lokalafdeling.
Læs om planerne for 2014