Arbejdsplan 2015

Arbejdsplan 2015 - Danske Ølentusiaster, Region Fyn

Vedtaget på Regionens Årsmøde 25. november 2014

1. Region Fyn - Regionsbestyrelsen

 • Det er Region Fyns overordnede mål at få udbredt kendskabet til Danske Ølentusiaster og herigennem at få flere medlemme
 • Alle regionens lokalafdelinger skal være repræsenteret i regionsbestyrelsen
 • Regionsbestyrelsen er de fynske medlemmers garant for at der afholdes jævnlige medlemsaktiviteter i de fynske lokalafdelinger og at afdelingernes hjemmesider er opdaterede og informative
 • Regionsbestyrelsen diskuterer og stemmer via mail. Tilbagemelding på mails sker hurtigst muligt og senest 5 dage efter udsendelsen af afstemningsmail. Manglende svar efter fristens udløb, opfattes som godkendelse af et fremsendt forslag
 • Regionsformanden indkalder til møde, såfremt situationen måtte kræve dette og/eller hvis 1/3 af regionsbestyrelsen ønsker det
 • Regionsformanden er ansvarlig for udsendelse af nyhedsbrev til regionsbestyrelsen mindst én gang i kvartalet. Økonomisk oversigt udsendes til regionsbestyrelsen én gang i kvartalet.
 • Regionens hjemmeside skal være aktuel og informativ. En aktuel/historisk oversigt over fynske bryggerier skal søges oprettet på siden i løbet af 2015. Regionens webmaster er Michael Gorm
 • Region Fyn er medlem af Smagen af Fyn og Kulinarisk Sydfyn
 • Regionens årsmøde afholdes november 2015
 • Regionsformand og/eller -næstformand deltager i foreningens regionsrådsmøder og stormøde i 2015
 • Regionsformand og/eller -næstformand deltager i de fynske lokalafdelingers årsmøder i 2015

2. Regionens økonomi

 • Det er regionens mål at få brugt de regionsmidler, der er til rådighed - primært til egne arrangementer samt økonomiske tilskud til de fynske lokalafdelingers arrangementer, der har medlemshvervning og synliggørelse af foreningen som formål.Lokalafdelingen ansøger regionen om midler til udadvendte aktiviteter efter følgende procedure:
 • Lokalafdelingen indsender senest 35 dage før arrangementets afholdelse, ansøgning med formål, detaljeret beskrivelse af aktivitet samt gennemarbejdet budget til regionsformanden, der sender henvendelsen videre til Regionsbestyrelsen. Regionsbestyrelsen behandler herefter ansøgningen (se pkt.1.d)
 • Såfremt ansøgningen godkendes af regionsbestyrelsen, ansøger regionsformanden landsforeningens Ekstramiddeludvalg om en "underskudsgaranti".
  • Hvis der efterfølgende opnås en underskudsgaranti i Ekstramiddeludvalget, er pengene bevilget og udbetales efter arrangementets afholdelse og efter at lokalafdelingen har indsendt kvitteringer
  • Såfremt det fremsendte budget ikke ser ud til at holde, orienters regionsbestyrelsen om dette inden arrangementet afvikles. Regionsbestyrelsen tager herefter stilling til en evt. ekstrabevilling. Anmodning om efterbevilling uden forudgående ansøgning og orientering vil som udgangspunkt blive afvist. Det samme vil ansøgning om tilskud efter arrangementet er afholdt
  • Regionsbestyrelsen forhåndsgodkender deltagelse i nedenstående arrangementer. Regionsbestyrelsen har ligeledes budgetlagt max-udgifter ved det enkelte arrangement. Herudover følges procedure som ovenfor beskrevet:
  1. Kulinarisk Sydfyn, Svendborg. Lokalafdeling Svendborg: 4.000
  2. Fynske Fristelser, Faaborg. Lokalafdeling Faaborg: 2.000 kr.
  3. Jul i den gamle Kongeby, Nyborg. Lokalafdeling Østfyn: 4.000 kr.
  4. Havnefestival Odense. Lokalafdeling Odense: 2.500 kr.
  5. Fionia Beer Festival, Svendborg. Lokalafdeling Svendborg: 2.000 kr.
  6. Øldag på Fynsk, Kerteminde. Lokalafdeling Odense: 0 kr.
  7. Folkefest, Odense, Lokalafdeling Odense: 1200 kr.

        Tilskuddet udbetales, når der er fremsendt kvitteringer.

  • Afdelingerne kan i forbindelse med aktiviteter, hvor formålet er medlemshvervning, i ekstraordinære tilfælde, hvor der er behov for medhjælpere fra andre afdelinger, søge regionen om tilskud til transport og fortæring. Regionsbestyrelsen tager stilling til ansøgningerne fra gang til gang. Ansøgninger indsendes inden arrangementet afholdes.
  • Udgifter på mere end 500 kr. godkendes af den samlede regionsbestyrelse. Ved beløb under 500 kr., godkendes udgiften af regionsformanden/-næstformanden

  3. Regionens lokalafdelinger

  • Regionsbestyrelsen skal opfordre de fynske afdelinger til at sende repræsentanter til landsforeningens stormøde 7. februar 2015
  • Kvaliteten og aktualiteten på lokalafdelingernes hjemmesider skal generelt forbedres. Regionen skal sikre at lokalafdelingernes Web-ansvarlige kan få oplæring/opdatering i Typo-3 via regionens superbruger(e)

  4. Fynsk Øltopmøde 2015

  • Der afholdes Fynsk Øltopmøde i løbet af 1. halvår 2015. Formålet er en erfarings- og ideudveksling de fynske lokalafdelinger imellem. Mødet er som udgangspunkt for formænd, næstformænd, bestyrelsesmedlemmer og webmastere i de fem fynske lokalafdelinger. Regionens formand og næstformand er ansvarlige for den praktiske afvikling - herunder en økonomisk gangbar løsning for arrangementet.

  5. DØE's generalforsamling 21. marts 2015

  • Region Fyn arrangerer ikke ølsmagning forud for generalforsamlingen i 2015, ligesom regionen heller ikke indsætter frivillig arbejdskraft ved generalforsamlingen. Dette sker for at give Landsforeningen mulighed for at afprøve andre modeller

  6. Regionsarrangement 2015

  • Regionsbestyrelsen arrangerer bustur til Køge Øldage, 22 august 2015.

  7. Øllets Dag 5. september 2015

  • Regionsbestyrelsen skal opmuntre og støtte alle fynske lokalafdelinger til at være aktive denne dag. Regionsformanden udsender en fælles pressemeddelelse i forbindelse med Øllets Dag, såfremt dette ønskes

  8. Den regionale ølpris 2015

  • Regionsbestyrelsen skal opfordre de fynske lokalafdelinger til at komme med indstillinger til Den regionale ølpris 2015. Indstilling til prisen sendes til regionsformanden senest 1. juni 2015. Prisen uddeles på Øllets Dag i dén afdeling, hvor prismodtageren holder til

  9. Projekt "Besøg de fynske bryggerier"

  • Projektet har vist sig hverken at have de fynske medlemmers interesse eller lokalafdelingernes bevågenhed. Derfor stoppes projektet "Besøg de fynske bryggerier" pr. 1. december 2014. Det er herefter igen op til de enkelte lokalafdelinger om man vil foranstalte bryggeribesøg i nær- og fjernområdet

  10. Folderen "Smagen af Fyn"

  • Folderen genoptrykkes i 2015, såfremt omkostningerne kan dækkes af sponsorer. Regionsformanden er ansvarlig for arbejdet.

  11. Årets lokalafdeling 2014

  • Forslag med begrundelse til Årets Lokalafdeling 2014, indsendes til regionsformanden senest 1. februar 2015 (datoen ændres hvis Landsforeningens deadline kræver det). Det behøves ikke være en fynsk lokalafdeling.

   

   

  I Arbejdsprogrammet kan du læse om de planlagte aktiviteter i 2015 i Region Fyn