Arbejdsplan 2016

 

Arbejdsplan 2016 - Danske Ølentusiaster, Region Fyn

Vedtaget på Region Fyns årsmøde 11. november 2015.

1. Region Fyn - Regionsbestyrelsen

 • Det er Region Fyns overordnede mål at få udbredt kendskabet til Danske Ølentusiaster og herigennem at få flere medlemmer
 • Alle regionens lokalafdelinger skal være repræsenteret i Regionsbestyrelsen
 • Regionsbestyrelsen er de fynske medlemmers garant for, at der afvikles jævnlige medlemsaktiviteter i de fynske lokalafdelinger og at lokalafdelingernes hjemmesider er opdaterede og informative
 • Regionsbestyrelsen diskuterer og stemmer via mail. Tilbagemelding på mail sker hurtigst muligt og senest 5 dage efter udsendelsen af afstemningsmail. Manglende svar efter fristens udløb opfattes som godkendelse af et fremsendt forslag
 • Regionsformanden indkalder til et møde såfremt situationen måtte kræve dette og/eller hvis 1/3 af Regionsbestyrelsen ønsker det
 • Regionsformanden er ansvarlig for udsendelse af nyhedsbrev til regionsbestyrelsen mindst én gang i kvartalet. Økonomisk oversigt udsendes til regionsbestyrelsen én gang i kvartalet
 • Regionens hjemmeside skal være aktuel og informativ. Regionens webmaster er Michael Gorm
 • Region Fyn er medlem af Smagen af Fyn og Kulinarisk Sydfyn
 • Regionens årsmøde afholdes i november 2016
 • Regionsformand og/eller -næstformand deltager i foreningens regionsrådsmøder og stormøde i 2016
 • Regionsformand og/eller -næstformand deltager i de fynske lokalafdelingers årsmøder 2016
 • Det tilstræbes at der er fynske medlemmer i Landsforeningens centrale udvalg - herunder Ekstramiddeludvalget

2. Regionens økonomi

 • Det er regionens mål at få brugt de regionsmidler, der er til rådighed - primært til egne arrangementer samt økonomiske tilskud til de fynske lokalafdelingers arrangementer, som har medlemshvervning og synliggørelse af foreningen som formål. Lokalafdelingerne ansøger regionen om midler til udadvendte aktiviteter efter følgende procedure:
 • Lokalafdelingen indsender senest 35 dage før arrangementets afholdelse en ansøgning med formål, detaljeret beskrivelse af aktivitet samt gennemarbejdet budget til regionsformanden, der sender henvendelsen videre til regionsbestyrelsen. Regionsbestyrelsen behandler herefter ansøgningen (jvf. pkt. 1 d)
 • Såfremt ansøgningen godkendes af regionsbestyrelsen, ansøger regionsformanden landsforeningens Ekstramiddeludvalg om en underskudsgaranti
 • Hvis der efterfølgende opnås en underskudsgaranti i Ekstramiddeludvalget, er pengene bevilget og udbetales efter arrangementets afholdelse og efter at lokalafdelingen har indsendt regnskab og kvitteringer
 • Såfremt det fremsendte budget ikke ser ud til at holde, orienteres regionsbestyrelsen om dette inden arrangementet afvikles. Regionsbestyrelsen tager herefter stilling til en evt. ekstrabevilling. Anmodning om efterbevilling uden forudgående ansøgning og orientering vil som udgangspunkt blive afvist. Det samme vil ansøgning om tilskud efter arrangementet er afholdt
 • Regionsbestyrelsen forhåndsgodkender deltagelse i nedenstående arrangementer:
 1. Kulinarisk Sydfyn, Svendborg. Lokalafdeling Svendborg
 2. Fynske Fristelser, Faaborg. Lokalafdeling Faaborg
 3. Jul i den gamle Kongeby, Nyborg. Lokalafdeling Østfyn
 4. Havnekulturfestival, Odense. Lokalafdeling Odense
 5. Fionia Beer Festival, Svendborg. Lokalafdeling Svendborg
 6. Øldag på Fynsk, Kerteminde. Lokalafdeling Odense

Herudover følges proceduren for ansøgning som ovenfor beskrevet. Der skal altså også ved ovenstående arrangementer indsendes et gennemarbejdet budget til regionsformanden - senest 35 dage før arrangementets afvikling

 • Afdelingerne kan i forbindelse med aktiviteter, hvor formålet er medlemshvervning, i ekstraordinære tilfælde, hvor der er behov for medhjælpere fra andre afdelinger, søge regionen om tilskud til transport og fortæring. Regionsbestyrelsen tager stilling til ansøgningerne fra gang til gang. Ansøgninger indsendes inden arrangementet afholdes.
 • Udgifter på mere end 500 kr. godkendes af den samlede regionsbestyrelse. Ved mindre beløb godkendes udgifterne af regionsformand/-næstformanden

3. Regionens afdelinger

 • Regionsbestyrelsen skal opfordre de fynske afdelinger til at sende repræsentanter til landsforeningens stormøde, 6. februar 2016
 • Region og lokalafdelinger bør være mere mediebevidste, dyrke den gode historie og søge personlige kontakter i medieverdenen
 • Kvaliteten og aktualiteten på lokalafdelingernes hjemmeside skal generelt forbedres. Regionen skal sikre, at lokalafdelingernes web-ansvarlige samt afdelingsfomænd tilbydes oplæring/opdatering i Typo -3 via regionens "superbruger". Det er forsat lokalafdelingernes hjemmesider, der skal prioriteres frem for f.eks. Facebook o.l., jvf. beslutning i Landsbestyrelsen

4. Regionsarrangement 2016

Der afvikles et regionsarrangement i 2016. Forslag indhentes fra de fynske lokalafdelinger frem til 1. april 2016

5. Øllets Dag, 3. september 2016

Regionsbestyrelsen skal opmuntre og støtte alle fynske lokalafdelinger til at være aktive denne dag. Regionsformanden udsender en fælles pressemeddelelse i forbindelse med Øllets Dag, såfremt dette ønskes

6. Den regionale ølpris 2016

Regionsbestyrelsen skal opfordre de fynske lokalafdelinger til at komme med indstillinger til den regionale ølpris 2016. Indstilling til prisen sendes til regionsformanden senest 1. juni 2016. Prisen uddeles på Øllets Dag i den afdeling, hvor prismodtageren holder til

7. Årets lokalafdeling 2015

Forslag med begrundelse til Årets lokalafdeling 2015, indsendes til regionsformanden senest 15. januar 2016 (dato kan ændre sig, hvis landsforeningens deadline kræver det). Det behøver ikke være en fynsk afdeling.