Arbejdsplan 2019

Danske Ølentusiaster, Region Fyn

Vedtaget på regionens årsmøde 7. november 2018

 

1. Region Fyn - Regionsbestyrelsen

 • Det er Region Fyns overordnede mål at få udbredt kendskabet til Danske Ølentusiaster og her igennem at få flere medlemmer.
 • Alle regionens lokalafdelinger skal være repræsenteret i regionsbestyrelsen
 • Regionsbestyrelsen er de fynske medlemmers garant for, at der afholdes jævnlige medlemsaktiviteter i de fynske lokalafdelinger og at lokalafdelingernes hjemmesider er opdaterede og informative
 • Regionsbestyrelsen diskuterer og stemmer via mail. Tilbagemelding på mails sker hurtigst muligt og senest fem dage efter udsendelsen af afstemningsmail. Manglende svar efter fristens udløb opfattes som godkendelse af et fremsendt forslag.
 • Regionsformanden indkalder til møde, såfremt situationen måtte kræve dette og/eller hvis 1/3 af regionsbestyrelsen ønsker det.
 • Regionsformanden er ansvarlig for udsendelse af nyhedsbrev til regionsbestyrelsen mindst én gang i kvartalet. Økonomisk oversigt udsendes til regionsbestyrelsen hvert halvår.
 • Regionens hjemmeside skal være aktuel og informativ. Regionens webmaster er Michael Gorm.
 • Region Fyn er medlem af Smagen af Fyn og Kulinarisk Sydfyn. I 2019 tages medlemskab op til overvejelse.
 • Regionens årsmøde afholdes inden udgangen af november måned.
 • Regionsformand og/eller -næstformand deltager i foreningens regionsrådsmøder og stormøder.
 • Regionsformand og/eller - næstformand deltager i de fynske lokalafdelingers årsmøder

2. Regionens økonomi

 • Det er regionens mål at få brugt de regionsmidler, der er til rådighed - primært til egne arrangementer samt økonomiske tilskud til de fynske lokalafdelingers arrangementer, som har medlemshvervning og synliggørelse af foreningen som formål. Lokalafdelingen ansøger regionen om midler til udadvendte aktiviteter efter følgende procedure:

   

  Lokalafdelingen indsender senest 28 dage før arrangementets afholdelse, ansøgning med angivelse af formål, detaljeret beskrivelse af aktivitet samt gennemarbejdet budget til regionsformanden, der sender henvendelsen videre til Regionsbestyrelsen. Regionsbestyrelsen behandler herefter ansøgningen (se pkt. 1)

  Såfremt ansøgningen godkendes af regionsbestyrelsen, ansøger regionsformanden landsforeningens ekstramiddeludvalg om tilskud.

  Hvis der efterfølgende opnås tilskud i ekstramiddeludvalget, er pengene bevilget og udbetales efter arrangementets afholdelse og efter at lokalafdelingen har indsendt kvitteringer.

  Såfremt det fremsendte budget ikke ser ud til at holde, orienteres regionsbestyrelsen om dette inden arrangementet afvikles. Regionsbestyrelsen tager herefter stilling til en evt. ekstrabevilling. Anmodning om efterbevilling uden forudgående ansøgning og orientering vil som udgangspunkt blive afvist. Det samme vil ansøgning om tilskud efter arrangementet er afholdt.

 • Regionsbestyrelsen forhåndsgodkender deltagelse i nedenstående arrangementer:
 1. Kulinarisk Sydfyn, Svendborg. Lokalafdeling Svendborg
 2. Øllets Dag, Svendborg. Lokalafdeling Svendborg
 3. Fynske Fristelser, Faaborg. Lokalafdeling Faaborg
 4. Jul i den gamle kongeby, Nyborg. Lokalafdeling Østfyn
 5. Afholdelse af ØJ-dag på Flakhaven, Lokalafdeling Odense
 • Herudover følges proceduren for ansøgning som ovenfor beskrevet. Der skal altså også ved forhåndsgodkendte arrangementer, indsendes et gennemarbejdet budget til regionsformanden senest 28 dage før arrangementets afholdelse. Tilskud udbetales som nævnt, når der efter arrangementet er fremsendt regnskab med bilag. Det er muligt at søge regionen om forskud.
 • Afdelingerne kan i forbindelse med aktiviteter, hvor formålet er medlemshvervning, i ekstraordinære tilfælde, hvor der er behov for medhjælpere fra andre afdelinger, søge regionen om tilskud til transport og fortæring. Regionsbestyrelsen tager stilling til til ansøgningerne fra gang til gang. Ansøgning indsendes inden arrangementet afholdes.
 • Udgifter på mere end 500 kr. godkendes af den samlede regionsbestyrelse. Ved mindre beløb godkendes udgifterne af regionsformanden/-næstformanden.

3. Regionens afdelinger

 • Regionsbestyrelsen skal opfordre de fynske afdelinger til at sende repræsentanter til landsforeningen stormøde i februar.

4. Regionsarrangement 2019

 • I 2019 afvikles det traditionelle fynske mesterskab i håndbryg. Lokalafdeling Odense har lovet at planlægge mesterskaberne. Forslag til afvikling kan fremsendes indtil 1. april 2019.
 • Region Fyn har ansvaret for afvikling af et smagepanel ifm udvælgelse af finaleøl til "Årets Danske Ølnyhed". Planlægning af dette foregår mellem Lokalafdeling Odense og repræsentanter fra Danmarks Øldommerforening.

5. Øllets Dag 7. september 2019

 • Regionsbestyrelsen skal opmuntre og støtte alle fynske afdelinger til at være aktive denne dag.

6. Den Regionale Ølpris 2019

 • Regionsbestyrelsen skal opfordre de fynske lokalafdelinger til at komme med indstillinger til den regionale ølpris 2019. Indstilling til prisen sendes til regionsformanden senest 1. juni 2019. Prisen uddeles så vidt muligt på Øllets Dag (den første lørdag i september).

7. Årets Lokalafdeling 2018

 • Forslag med begrundelse til Årets Lokalafdeling indsendes til regionsformanden senest 15. januar 2019 (datoen kan ændres, hvis Landsforeningens deadline kræver det). Det behøver ikke være en fynsk lokalafdeling.