Arbejdsplan 2020

Danske Ølentusiaster, Region Fyn

Vedtaget på regionens årsmøde 6. november 2020


1.Region Fyn - Regionsbestyrelsen

 •  Det er Region Fyns overordnede mål at få udbredt kendskabet til Danske Ølentusiaster og herigennem at få flere medlemmer.
 • Alle regionens lokalafdelinger skal være repræsenteret i Regionsbestyrelsen
 • Regionsbestyrelsen er de fynske medlemmers garant for, at der afholdes jævnlige medlemsaktiviteter i de fynske lokalafdelinger og at lokalafdelingernes hjemmesider er opdaterede og informative.
 • Regionsbestyrelsen diskuterer og stemmer via mail. Tilbagemelding på mails sker hurtigst muligt og senest fem dage efter udsendelsen af afstemningsmail. Manglende svar efter fristens udløb, opfattes som godkendelse af et fremsendt forslag.
 • Regionsformanden indkaldet til møde såfremt situationen måtte kræve dette og/eller hvis 1/3 af Regionsbestyrelsen ønsker det.
 • Regionsformanden er ansvarlig for udsendelse af Nyhedsbrev til Regionsbestyrelsen mindst én gang i kvartalet.
 • Regionens hjemmeside skal være aktuel og informativ. Regionens webmaster er i den kommende periode Michael Gorm.
 • Region Fyn er medlem af "Smagen af Fyn" og "Kulinarisk Sydfyn". Medlemskab tages op til overvejelse i 2020. Regionsbestyrelsen opfordres til at deltage i generalforsamlingen i Smagen af Fyn, 2020 samt at udarbejde en tekst om DØE, Region Fyn til Smagen af Fyns hjemmeside.
 • Regionens årsmøde 2020 afholdes inden udgangen af november måned.
 • Regionsformand og/eller -næstformand deltager i foreningens regionsrådsmøder og Stormøde.
 • Regionsformand og/eller -næstformand deltager i de fynske lokalafdelingers årsmøder.


2. Regionens økonomi

 • Det er regionens mål at få brugt de regionsmidler, der er til rådighed - primært til egne arrangementer samt økonomiske tilskud til de fynske lokalafdelingers arrangementer, der har medlemshvervning og synliggørelse af Foreningen som formål. Lokalafdelingen ansøger regionen om midler tid udadvendte aktiviteter efter følgende procedure:
 • Lokalafdelingen indsender senest 28 dage før arrangementets afholdelse, ansøgning med formål, detaljeret beskrivelse af aktivitet samt gennemarbejdet budget, til Regionsformanden, der sender henvendelsen videre til Regionsbestyrelsen. Regionsbestyrelsen behandler herefter ansøgningen efter vedtaget procedure.
 • Såfremt ansøgningen godkendes af Regionsbestyrelsen, ansøger Regionsformanden landsforeningens Ekstramiddel-udvalg om tilskud.
 • Hvis der efterfølgende opnås et tilskud i Ekstramiddel-udvalget, er pengene bevilget og udbetales efter arrangementets afholdelse og efter lokalafdelingen har indsendt kvitteringer.
 • Såfremt det fremsendte budget ikke ser ud til at holde, orienteres regionsbestyrelsen om dette, inden arrangementet afvikles. Regionsbestyrelsen tager herefter stilling til en evt. ekstrabevilling. Anmodning om efterbevilling uden forudgående ansøgning og orientering, vil som udgangspunkt blive afvist. Det samme vil ansøgning om tilskud efter arrangementet er afholdt.
 • Regionsbestyrelsen forhåndsgodkender deltagelse i nedenstående arrangementer:
 1. Kulinarisk Sydfyn (udbetalt 2019: 3.574 kr.)
 2. Øllets Dag i Svendborg (udbetalt i 2018: 1.100 kr.)
 3. Øllets dag i Faaborg (udbetalt i 2019: 544,55 kr.)
 4. Spis Odense Madmarked (udbetalt i 2019: 945 kr.)

Herudover følges procedure for ansøgning som ovenfor beskrevet. Der skal således også ved ovenstående arrangementer indsendes et gennemarbejdet budget til Regionsformanden, senest 28 dage før arrangementets afholdelse. Tilskuddet udbetales, når der efter arrangementet er fremsendt regnskab med bilag. Det er muligt at søge regionen om forskud.

 • Afdelingerne kan i forbindelse med aktiviteter, hvor formålet er medlemshvervning, i ekstraordinære tilfælde, hvor der er behov for medhjælpere fra andre afdelinger, søge regionen om tilskud til transport og fortæring. Regionsbestyrelsen tager stilling til ansøgningerne fra gang til gang. Ansøgninger indsendes inden arrangementet afholdes.
 • Udgifter på mere end 500 kr. godkendes af den samlede regionsbestyrelse. Ved mindre beløb, godkendes udgifterne af Regionsformand/ -næstformanden.

3. Regionens afdelinger

 • Regionsbestyrelsen skal opfordre de fynske lokalafdelinger til at sende repræsentanter til Landsforeningens stormøde februar 2020.

4. Regionsarrangementer 2020

 • Øltopmøde til foråret
 • Regionstur til efteråret

5. Øllets Dag 2020

 • Regionsbestyrelsen skal opmuntre og støtte alle fynske afdelinger til at være aktive denne dag.

6. Den Regionale Ølpris 2020

 • Regionsbestyrelsen skal opfordre de fynske lokalafdelinger til at komme med indstillinger til Den Regionale Ølpris. Indstilling til prisen sendes til regionsformanden senest 1. juni 2020. Prisen uddeles så vidt muligt på Øllets Dag.

7. Årets Lokalafdeling 2019

 • Forslag med begrundelse til Årets Lokalafdeling 2019, indsendes til regionsformanden senest 15. januar 2020 (datoen kan ændres, hvis Landsforeningens deadline kræver det). Det behøver ikke være en fynsk lokalafdeling.