Årsmøde med efterfølgende smagning

Efter formandens velkomst gik vi lige på og hårdt - årsmødet!
Der var sat lidt øl frem til de fremmødte til fri afbenyttelse under mødet!

Jens Jørgen blev valgt til dirigent.
Han gav straks ordet videre til formanden og hans beretning. Det blev til en gennemgang af det forløbne års arrangementer (omtale af møderne kan læses andensteds på hjemmesiden). Derudover var en kort omtale af bestyrelsens beklædning, med tryk - så de er lettere at genkende til møderne.
Beretningen blev godkendt uden kommenterer.
Formanden redegjorde også kort for økonomien, kassebeholdningen er sådan nogenlunde status quo. Der er i årets løb trukket på den underskudsgaranti der kan ydes fra regionen, i forbindelse med arrangementer.
Økonomiberetningen blev også godkendt uden bemærkninger.
Formandsvalget var ret hurtigt overstået, da ingen ønskede at stille op, efter formanden havde bekendtgjort at i nødstilfælde tog han et år mere. Han blev genvalgt.
Næstformanden genopstillede, og blev genvalgt uden modkandidater.
De øvrige poster i bestyrelsen, blev også genbesat, dog uden Jan, som ikke ønskede at genopstille. Der var ikke nye emner til bestyrelsen, selv om formanden kort redegjorde for den smule arbejde dette indebære.
Under eventuelt kom en tak til bestyrelsen for årets arrangementer, med en opfordring til at prøve at følge tråden med "at gøre noget, uden at gøre det" - sejle, flyve og togtur. Et andet forslag var noget med "50 øl du skal smage før du dør".

Derefter fik William fra landsbestyrelsen ordet, han fortalte om landbestyrelsens planer og ideer, om hvad vil vi og hvor skal vi hen, herunder også at det er målet at styrke lokalafdelingerne, som jo er medlemmernes kontaktflade med foreningen.
Der arbejdes på en hvervefolder hvor lokalafdelingen kan printe lokal stof i en fastlagt rubrik. Tanker på "videndeling" mellem lokalafdelinger kom også frem - i dag ser man stort set kun sin egen lokalafdeling, det vil landsbestyrelsen gerne være med til at ændre lidt på.
Han kom også ind på European Beer Festival og størrelsen på den, samt på provins festivalen i maj 2008, og tanker om flere lokale "ølfestivaller" ala den i Slagelse på øllets dag.
Så var der information om FDB "Forenede Danske Bryghuse", dansk retur system, EBCU "European Beer Consumers Union" og DØEs arbejde og indflydelse hos disse.

Formanden takkede for et veloverstået årsmøde, og gav ordet til Jess & Bo fra JB Beer import, som havde medbragt en række øl de gerne ville præsentere for os.
Øllet blev fulgt af lidt historie om import firmaet, deres kontakter og de forskellige øl. Alle fik udleveret et skema til kommentarer, som ville blive indsamlet efter smagningen, til en JB evaluering.
Øllet de havde medbragt var:

Jopen, Adriaan på 5,0%
St. Michelsberg, Dunkel på 4,4%, (dertil cirtusvand som tyskerne gør)
Gulpener, Dort på 6,5%
Bamberg Weisse, Dunkel på 5,1%
Früli strawberry på 4,1%
Ename, Couve på 7,5%
Jopen, Koyt på 8,5%
Val deux, Grand cru på 10,5%
Schlenkerla Rauch på 5,1%

Et par billeder fra smagningen