Vedtægter for Danske Ølentusiaster

(Opdateret marts 2022, ændringer er markeret med fed og kursiv) 

Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster".

Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

 

Stk. 2 - Danske Ølentusiasters formål er at varetage de danske ølforbrugeres nationale og internationale interesser. For at fremme formålet skal Danske Ølentusiaster blandt andet:

  1. Arbejde for et bredt, varieret og mangfoldigt udbud af såvel øl som øltyper
  2. Oplyse og skabe debat om ølrelaterede emner

  3. Udbrede kendskabet til håndbrygning i Danmark

  4. Støtte og stimulere udbredelsen af kendskabet til dansk ølhistorie og arbejde for at sikre dokumentation af dansk ølhistorie fremover

  5. Arbejde for at sikre øl en respektfuld behandling

  6. Sikre forbrugernes interesser ved at indtage en forbrugerkritisk holdning overfor kommercielle og politiske interesser

  7. Varetage ølforbrugernes interesser ved repræsentation i råd og udvalg.
  8. 
Organisere alle ølinteresserede enkeltpersoner og samlere af bryggerirelaterede effekter i Danmark
  9. 
Udbrede kendskabet til ølkultur og ølforbrug i resten af verden

En betydelig del at dette sker igennem lokalafdelingernes arbejde for at udbrede kendskabet til øllets verden og skabe gode øloplevelser for medlemmer og andre ølinteresserede.

 

Stk. 3 - Danske Ølentusiaster samarbejder nationalt og internationalt med andre ølforbrugerorganisationer. Formålet er at sikre øl og ølkultur en fremtrædende opmærksomhed.

 

Stk. 4 -  Danske Ølentusiaster støtter en ansvarlig alkoholpolitik, hvor målet er kvalitet frem for kvantitet i ølforbruget. Danske Ølentusiaster vil arbejde for at skabe opmærksomhed på såvel de helbredsfremmende som helbredsskadelige konsekvenser af ølforbrug i mindre eller større omfang.

Stk. 1 - Som medlem kan optages alle personer, der kan støtte Danske Ølentusiasters formålsparagraf.

 

Stk. 2 - Danske Ølentusiasters medlemsfortegnelse er kun tilgængelig for Landsbestyrelsen. Til anvendelser inden for formålsparagraffen jf. § 2 kan Landsbestyrelsen dog give adgang til hele eller dele af medlemsfortegnelsen.

 

Stk. 3 – Kun medlemmer af Danske Ølentusiaster, der ikke har noget økonomisk udestående med foreningen, og som skønnes at agere uafhængigt af kommercielle interesser, kan vælges eller udpeges til foreningens tillidsposter. For direktører, bryggere eller sælgere i bryggerier, ølbutikker og udskænkningssteder vil der være en forhåndsformodning om, at man ikke er uafhængig af kommercielle interesser. I disse tilfælde skal medlemmer, som ønsker opstilling til en tillidspost, søge Landsbestyrelsen om en forhåndsgodkendelse for at få afklaret, om man vurderes at være – og kunne agere – uafhængigt af kommercielle interesser. Regionsrådet kan fastsætte nærmere regler for, hvad der ligger i begrebet ”uafhængig af kommercielle interesser”.

 

Stk. 4 - Et medlems valgbarhed til Landsbestyrelsen afgøres af Generalforsamlingen.

 

Stk. 5 - Et medlems valgbarhed til andre poster end Landsbestyrelsen afgøres i tvivlstilfælde af Landsbestyrelsen og kan appelleres til første ordinære Generalforsamling.

Stk. 1 - For medlemskab af Danske Ølentusiaster opkræves kontingent. Opkrævningsmåde og -terminer fastsættes af Landsbestyrelsen.

 

Stk. 2 - Udmeldelse af Danske Ølentusiaster skal ske skriftligt via foreningens hjemmeside ved anvendelse af udmeldelsesformularen. Ved manglende kontingentbetaling udmeldes medlemmet af Danske Ølentusiaster efter en af Landsbestyrelsen fastsat rykkerprocedure.

 

Stk. 3 - Ethvert medlem kan, for brud på vedtægterne eller reglementer vedtaget af Landsbestyrelsen, ekskluderes ved almindeligt landsbestyrelsesflertal. En sådan eksklusion kan appelleres til førstkommende ordinære eller ekstraordinære Generalforsamling, hvor den eller de ekskluderede kan forelægge sin eller deres sag. Indtil da står eksklusionen ved magt. Generalforsamlingen stadfæster eller forkaster derefter eksklusionen ved almindeligt stemmeflertal. Medlemmer der er ekskluderet efter denne paragraf, kan kun genoptages efter beslutning på en Generalforsamling.

Stk. 1 - Generalforsamlingen er Danske Ølentusiasters højeste myndighed.

 

Stk. 2 - Der afholdes en årlig ordinær Generalforsamling i perioden umiddelbart efter regnskabsårets afslutning og senest inden udgangen af marts måned.

 

Stk. 3 - Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst en måneds varsel i foreningens medlemsblad eller skriftligt til medlemmerne.

a)    Generalforsamlingen skal som udgangspunkt afholdes som et fysisk arrangement.
b)    Generalforsamlingen kan i særlige tilfælde afholdes digitalt, såfremt samfundspålagte restriktioner forhindrer afholdelse af et fysisk arrangement.

 

Stk. 4 - Dagsorden til ordinær Generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Formalia


a. Valg af dirigent


b. Godkendelse af forretningsorden
c.

Valg af referent


d. Valg af stemmetællere


e. Øvrige formalia


2. Landsbestyrelsens beretning


3. Regnskab til godkendelse


4. Indkomne forslag


5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent


6. Valg af Landsbestyrelse


a. Valg af Landsformand


b. Valg af Økonomiansvarlig


c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer


7. Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant


8. Eventuelt

 

Stk. 5 - Landsbestyrelsen kan vedtage tilmeldingsfrist af hensyn til spisning og evt. efterfølgende arrangementer. Fristen skal offentliggøres samtidig med indkaldelsen til Generalforsamling.

 

Stk. 6 - Ekstraordinær Generalforsamling skal indkaldes såfremt


a) mindst 3 Landsbestyrelsesmedlemmer begærer det.


b) mindst 10 % af medlemmerne skriftlig begærer det.


c) Danske Ølentusiaster ikke har en Landsformand, jf. dog § 7, stk. 3 og 4


d) der ikke findes mindst 4 Landsbestyrelsesmedlemmer valgt på en Generalforsamling.

 

Stk. 7 - Forslag der ønskes behandlet på en Generalforsamling, herunder ændringer af vedtægterne, skal være Landsformanden i hænde senest 1 måned før en Generalforsamling. Indsendte forslag skal kunne ses på hjemmesiden, dog kun af medlemmerne, 10 dage før Generalforsamlingen.

Stk. 1 - Alle afstemninger på Generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Hvert medlem har (bortset ved afstemning efter § 5, stk. 4, 6c) 1 stemme. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt 5 eller flere medlemmer ønsker det.

 

Stk. 2 - Ved hvert valg kan hver stemmeberettiget kun afgive én stemme. Ved valg i henhold § 5, stk. 4, pkt. 6c kan der højst afgives 5 stemmer og hver stemmeberettiget kan kun afgive én stemme pr. kandidat. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater end ledige poster.

 

Stk. 3 - Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 4 - Der kan ikke stemmes via fuldmagt.

 

Stk. 5 – Ved afholdelse af en digital Generalforsamling gennemføres afstemninger ved hjælp af et af Landsbestyrelsen valgt afstemningsværktøj.

Stk. 1 - Danske Ølentusiaster ledes af en Landsbestyrelse på 7 medlemmer.

 

Stk. 2 - Landsbestyrelsen konstituerer sig efter Generalforsamlingen. Bestyrelsesposten som Landsnæstformand skal altid besættes.

 

Stk. 3 – Ved et bestyrelsesmedlems varige eller længerevarende forfald suppleres Landsbestyrelsen med en suppleant valgt at Regionsrådet.

 

Stk. 4 - Ved Landsformanden eller den Økonomiansvarliges varige forfald varetages opgaven frem til næste Generalforsamling af et landsbestyrelsesmedlem valgt på seneste Generalforsamling, og Landsbestyrelsen suppleres med et ordinært medlem, jf. stk 3.

 

Stk. 5 - Landsbestyrelsens forretningsorden fastlægges af Landsbestyrelsen selv. Landsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 landsbestyrelsesmedlemmer, herunder Landsformand eller Landsnæstformand, er til stede.

 

Stk. 6 – Der udarbejdes et referat af Landsbestyrelsens møder, som gøres tilgængeligt for alle medlemmer via foreningens hjemmeside (ale.dk). Punkter som er omfattet af særlige krav med hensyn til diskretion og personbeskyttelse er undtaget for kravet om offentliggørelse.

 

Stk. 7 - Alle beslutninger i Landsbestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er Landsformandens stemme udslagsgivende. Ved Landsformandens fravær er Landsnæstformandens stemme udslagsgivende.

 

Stk. 8 - Landsformanden forestår Danske Ølentusiasters daglige virke og drift og indkalder til Landsbestyrelsesmøder, så ofte han finder anledning til det, eller når 3 landsbestyrelsesmedlemmer kræver det.

Stk. 1 – Den Økonomiansvarlige har det overordnede ansvar for Danske Ølentusiasters budget, regnskab og generelle økonomi. Den daglige regnskabsførelse kan foretages af en person eller virksomhed udpeget af Landsbestyrelsen.

 

Stk. 2 - Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Kopier af regnskabet skal foreligge til den årlige generalforsamling og skal kunne ses på hjemmesiden, dog kun af medlemmerne, senest 10 dage før Generalforsamlingen.

 

Stk. 3 - Danske Ølentusiaster tegnes af 2 landsbestyrelsesmedlemmer i forening, begge skal være valgt på Generalforsamlingen. Mindst én af disse skal være Landsformanden eller den Økonomiansvarlige.

 

Stk. 4 - Landsbestyrelsen er bemyndiget til at etablere kortvarige kreditter til særlige arrangementer.

 

Stk. 5 - Danske Ølentusiaster hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Der påhviler ikke Danske Ølentusiasters medlemmer eller Landsbestyrelse nogen personlig hæftelse.

Stk. 1 - Foreningens regnskab revideres af en kritisk revisor valgt på Generalforsamlingen og en ekstern revisor. Den eksterne revisor skal være statsautoriseret, registreret eller medlem af Foreningen Danske Revisorer (FDR). Revision kan foretages løbende efter behov og Landsbestyrelsens ønske.

Stk. 1 - Opløsning af Danske Ølentusiaster kan kun finde sted på 2 af hinanden efterfølgende Generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Opløsningen skal vedtages af 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

 

Stk. 2 - I tilfælde af opløsning træffer Generalforsamlingen ved almindeligt flertal bestemmelse om afvikling og om brugen af Danske Ølentusiasters eventuelle formue til almennyttige (jf. skattemyndighedernes praksis) formål, der er forenelige med foreningens formål.

Stk. 1 - Ændringer af vedtægterne skal vedtages på en Generalforsamling af 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

Stk. 1 - Danske Ølentusiaster har en struktur, hvor landet er opdelt i en række regioner og underlagte lokalafdelinger. Regionerne kan ikke have selvstændige vedtægter eller kontingentopkrævning. Antallet af regioner fastsættes af Landsbestyrelsen.

 

Stk. 2 – De enkelte regioner ledes af en Regionsbestyrelse bestående af maks. to medlemmer fra hver af lokalafdelingerne indenfor regionen. Regionsbestyrelsen vælger selv sin Regionsformand og en Regionsnæstformand minimum 1 gang om året, samt fastsætter sin forretningsorden. Medlemmerne udpeges jvf. § 13, stk. 6. Hvis Regionsbestyrelsen vælger en Regionsformand/Regionsnæstformand, som ikke i forvejen sidder i Regionsbestyrelsen, så indtræder Regionsformanden/Regions- næstformanden i Regionsbestyrelsen. Hvert år efter afholdelse af de lokale årsmøder samles de udpegede regionsbestyrelsesmedlemmer for at konstituere sig. Dette møde skal være afholdt inden udgangen af november.

 

Stk. 3 - De valgte Regionsformænd og Regionsnæstformænd udgør sammen med Landsbestyrelsen Danske Ølentusiasters Regionsråd. Regionsrådet mødes minimum 2 gange årligt. Landsbestyrelsen indkalder til møderne i Danske Ølentusiasters Regionsråd - dog kan et flertal af de valgte Regionsformænd og Regionsnæstformænd indkalde Danske Ølentusiasters Regionsråd ekstraordinært. Såfremt en Regionsformand eller Regionsnæstformand ikke kan deltage i et møde i Danske Ølentusiasters Regionsråd, kan Regionsbestyrelsen udpege en stedfortræder.

Stk. 1 - I hver af Danske Ølentusiasters regioner kan der oprettes lokalafdelinger. Lokalafdelingerne kan ikke have selvstændige vedtægter.

 

Stk. 2 - Beslutning om oprettelse og nedlæggelse af lokalafdelinger, samt om hvilke postnumre lokalafdelingen omfatter, træffes af Regionsformanden i samarbejde med Lokal- og Regionskoordinatoren. Alle medlemmer af Danske Ølentusiaster har adgang til alle lokalafdelingers arrangementer under samme betingelser.

 

Stk. 3 - En lokalafdeling kan træffe beslutning om at være hjemmehørende i en kommune, der dækker et af de postnumre, der er fastlagt jf. § 13, stk. 2.

 

Stk. 4 - Regionsformanden har ansvar for indkaldelse af stiftende årsmøde i områder, hvor der ønskes oprettet en lokalafdeling.

 

Stk. 5 – Lokalafdelingerne ledes af en bestyrelse valgt på et årligt lokalafdelingsårsmøde.

 

Stk. 6 – Hvert år i september eller oktober måned skal der afholdes et lokalt årsmøde. Årsmødet skal indkaldes med mindst en måneds varsel i foreningens medlemsblad eller skriftligt til lokalafdelingens medlemmer. Såfremt det anses for hensigtsmæssigt og betryggende kan indkaldelse evt. delvist erstattes af e-mail til den del af medlemmerne, der har opgivet en e-mailadresse.

a) Årsmødet skal som udgangspunkt afholdes som et fysisk arrangement.
b) Årsmødet kan i særlige tilfælde afholdes digitalt, såfremt samfundspålagte restriktioner forhindrer afholdelse af et fysisk arrangement.
c) Landsforeningen sikrer adgang til de nødvendige digitale værktøjer i forbindelse med et digitalt Årsmøde.

 

Stk. 7 - Dagsorden på det lokale årsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om lokalafdelingen
4. Aflæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af Lokalafdelingsformand
7. Valg af Afdelingskasserer
8. Valg af Afdelingsnæstformand
9. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af afdelingsrevisor og –suppleant
11. Eventuelt

Stk. 8 - Lokalafdelingsbestyrelsen skal som minimum bestå af formand, næstformand og afdelingskasserer.
Hvervene som formand, næstformand, kasserer og revisor må ikke varetages af personer, der er nært beslægtet fx ved ægteskab, samboende eller på anden vis har et økonomisk interessefællesskab.

 

Stk. 9 - Alle valg på lokalafdelingens årsmøde afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Hvert medlem har 1 stemme ved valg af formand, næstformand, afdelingskasserer samt revisor og –suppleant. Ved valg af menige bestyrelsesmedlemmer har hvert medlem et antal stemmer svarende til det antal af menige medlemmer, der skal vælges. Hver stemmeberettiget kan kun afgive én stemme pr. kandidat. Det er ikke muligt at stemme via fuldmagt.

 

Stk. 10 - Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt ét medlem ønsker det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater end ledige poster.

 

Stk. 11 - Stemmeret tilkommer medlemmer, der er registreret med bopæl i lokalafdelingen efter Danske Ølentusiaster centrale medlemsregister. Valgbarhed kan opnås i alle lokalafdelinger, jf. § 3 stk. 3. Landsbestyrelsen afgør tvivlsspørgsmål.

 

Stk. 12 - Lokalafdelingsbestyrelsen udpeger maks. 2 repræsentanter til Regionsbestyrelsen.

 

Stk. 13 - Ekstraordinært årsmøde i en lokalafdeling afholdes såfremt:

a) mindst 10 % af medlemmerne fremsender skriftlig begæring til Lokalafdelingsformanden herom med angivelse af, hvilke punkter der ønskes behandlet.
b) Danske Ølentusiasters Landsbestyrelse fremsender skriftlig begæring om dette.
c) Lokalafdelingen ikke har en formand, der er valgt som formand eller næstformand på årsmødet.
d) et flertal i lokalafdelingens bestyrelse træffer beslutning herom.

Et ekstraordinært årsmøde skal indkaldes med mindst en måneds varsel i foreningens medlemsblad eller skriftligt til lokalafdelingens medlemmer. Såfremt det anses for hensigtsmæssigt og betryggende kan indkaldelse evt. delvist erstattes af e-mail til den del af medlemmerne, der har opgivet en e-mailadresse.

Stk. 1 – En lokalafdeling har en selvstændig økonomi. Økonomien kan ikke finansieres ved et lokalt kontingent. Lokalafdelingens selvstændige økonomi kan eksempelvis komme fra tilskud fra region, landsforening eller indtægter fra egne arrangementer.

 

Stk. 2 – Den selvstændig økonomi for en lokalafdeling medfører, at lokalafdelingen er forpligtet til at oprette et selvstændigt CVR-nummer og en foreningsbankkonto. Denne vedtægts § 13 og § 14 tjener som lokalafdelingens vedtægt og grundlag for oprettelsen.

 

Stk. 3 – Danske Ølentusiaster som landsorganisation hæfter ikke for økonomiske beslutninger i en lokalafdeling og dækker ikke et eventuelt underskud i lokalafdelingens funktionstid eller ved dennes opløsning.

 

Lokalafdelingen hæfter kun for sine forpligtelser med den af lokalafdelingen tilhørende bank- og kassebeholdning.

 

Formuen i lokalafdelinger indgår ikke i egenkapitalen for Danske Ølentusiaster, og driftsresultater for lokalafdelingerne indgår ikke i Danske Ølentusiasters driftsregnskab.

 

Stk. 4 – Lokalafdelingen tegnes af formand eller kasserer sammen med et bestyrelsesmedlem. Ved formandens varige forfald indtræder næstformanden som formand og som tegningsberettiget. Der kan meddeles prokura til en enkelt person. Lokalafdelingens bestyrelse påhviler kun det ansvar og de hæftelser, som følger af gældende lovgivning.

 

Stk. 5 – Regnskabsåret for en lokalafdeling er 1. juli – 30. juni det følgende år. Regnskabet for en lokalafdeling og de løbende posteringer kan til enhver tid af Landsbestyrelsen eller et medlem i lokalafdelingen forlanges forelagt for den kritiske revisor i Danske Ølentusiaster. Det af årsmødet godkendte regnskab sendes endvidere umiddelbart herefter til orientering til den Økonomiansvarlige i Landsbestyrelsen.

 

Stk. 6 – Opløses en lokalafdeling af Regionsformanden i samarbejde med Lokal- og Regionskoordinatoren, anvendes en eventuel formue til medlemsaktiviteter – fortrinsvis i lokalafdelingens hidtidige område og regionens område. Regionsbestyrelsen administrerer en sådan formue i samarbejde med Landsbestyrelsen.

Nærværende vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 8. februar 2003. Ændret på den ordinære generalforsamling den 12. marts 2005, på den ordinære generalforsamling den 11. marts 2006, på den ordinære generalforsamling den 17. marts 2007, på den ordinære generalforsamling 28. marts 2009, på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2011, på den ordinære generalforsamling den 21. marts 2015, på den ordinære generalforsamling den 24. marts 2018, på den ordinære generalforsamling 23. marts 2019 og på den ordinære generalforsamling 26. marts 2022.